Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

BioECOLogics
Biološki terapeutici sa dodatom vrednošću kroz ekološki održive puteve

Bioterapeutici su doveli do revolucije kada je u pitanju lečenje kancera, dokazali su se efikasnim kod lečenja kompleksnih infekcija, promenili su živote ljudi sa retkim bolestima a ujedno predstavljaju i nadu za pacijente koji do sada nisu mogli da nađu efikasan tretman za svoja zdravstvena stanja. Mana ovih terapeutika jeste njihova ekstremno visoka cena i kao takvi nisu široko dostupni. BioECOLogics projekat će pružiti ekonomičnu i prirodno održivu proizvodnju putem bio-upcycling procesa (reciklaža uz stvaranje dodatne vrednosti) kao i inovativnih formulacija, sve u cilju kreiranja ekoloških terapeutika nove generacije. Projekat će eksplatisati veliki potencijal prirodnih bakterijskih produkata (piocianina, pirolnitrina, pioverdina, undecilprodigiozina i staurosporina) sa dokazanim biološkim aktivnostima (antikancer, antifungalnim, antibiofilm i antivirusnim dejstvom) u cilju kreiranja bioterapeutika.

Funkcionalni, 100% biološki terapeutici sa naprednim osobinama kao što su poboljšana aktivnost, odloženo dejstvo, sinergetska aktivnost sa esencijalnim i plemenitim metalnim jonima, smanjena cena i smanjeni ugljenični otisak biće proizvedeni, formulisani i procesuirani korišćenjem inovativnih tehnika poput intenzifikovanja fermentativnih bioprocesa, optimizacije strukture putem biokatalize i formulacije korišćenjem esencijalnih i plemenitih metala, kao i korišćenjem biopolimernih nosača za lekove. Samim time, BioECOLogics će dati set jedinstevnih proizvoda koji će predstavljati prava rešenja za široki dijapazon biomedicinskih problema. Na ovaj način projekat će doprineti smanjenju nedostatka novih biolekova ali u isto vreme projekat uvažava dugoročnu strategiju EU do 2050. ka klimatski neutralnoj Evropi, zamenom materijala od fosilnih resursa biološkim i održivim materijalima. Novi bio-upcycling putevi će biti razvijeni na osnovu biotehnološke valorizacije otpadnih materijala u nove biofarmaceutske formulacije kroz bakterijske fermentacije i inovativne formulacije dobijenih molekula.

Pristup projekta će biti multidisciplinaran kroz kombinovanje mikrobiologije, biotehnologije, neorganske i procesne hemije kao i farmacije. Pored multidisciplinarne prirode projekta, transfer znanja između istraživača, industrije kao i drugih zainteresovanih strana pozitivno će uticati na sveukupnu relevantnost eksploatacije rezultata i diseminacije.

 

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7730810, 2021-2024

Rukovodilac: dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI

Učesnici: dr Sandra Vojnović, dr Tatjana Ilić-Tomić, dr Sanja Jeremić, dr Dušan Milivojević, dr Ivana Aleksić, dr Sanja Škaro Bogojević, dr Biljana Glišić, dr Darko Ašanin, dr Nada Savić, dr Nataša Skoko, Brana Pantelić, Tina Andrejević, Nevena Stevanović

Naučno-istraživačke institucije:

1) Institut za Molekularnu Genetiku i Genetičko Inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu (IMGGE), Srbija

2) Prirodno-Matematički Fakultet, Univerzitet u Kragujevcu (PMFKG) , Srbija

3) Institut za Informacione Tehnologije Kragujevac, Universitet u Kragujevcu (IITKG), Srbija

4) Međunarodni Centar za Genetski Inženjering i Biotehnologiju (ICGEB), Trst, Italija 

Za više detalja posetite www.bioecologics.rs.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET