Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Biotehnologija

Biotehnologija kao deo četvrte industrijske revolucije predstavlja tehnologiju baziranu na biologiji gde se ćelijski i biomolekularni sistemi i procesi koriste za razvoj tehnologija i proizvoda koji treba da poboljšaju kvalitet života i zdravlja na našoj planeti.

Pet istraživačkih grupa u okviru IMGGI svoju ekspertizu usmerava ka daljem razvoju biotehnologije u zemlji i naj taj način pozicioniraju  IMGGI na globalnoj mapi nauke i bioekonomije. Primena biotehnologije obuhvata, pored biomedicine, razvoj zelenih tehnologija (održivi tretman otpada, bioremedijacija, biogoriva, bioprotekcija), popljoprivredu sa zelenim održivim rešenjima i mikroorganizme kao izvor biomolekula za  farmaceutsku, prehrambenu i hemijsku industriju.

Eko-biotehnologija

Istraživanja u oblasti eko-biotehnologije su usmerena na razvoj eko-održivih procesa zasnovanih na mikroorganizmima i njihovom metaboličkom potencijalu, u cilju zaštite i očuvanja životne sredine. Grupa za eko-biotehnologiju i razvoj lekova proučava biokatalitička rešenja za sanaciju opasnih i upornih zagađivača, kao i preradu plastičnog otpada i konverziju u molekule sa dodatom vrednošću, kao što su biopolimeri, mikrobna nanoceluloza i biosurfaktanti. Deo istraživanja se odvija u okviru Horizon Europe projekata BioICEP i EcoPlastic.

Mikroorganizmi i okruženje

Nekoliko grupa se bavi identifikacijom i izolacijom mikroorganizama iz različitih sredinskih uzoraka, karakterizacijom njihovih produkata i razvijanjem potencijalnih primena. Grupa za molekularnu mikrobiologiju je fokusirana na primenu bakterijskih enzima i molekula za degradaciju deterdženata, u prehrambenoj industriji za konzervaciju hrane i u procesima čišćenja. Grupa za sociomikrobiologiju proučava mikrobiom zemljišta u cilju primene korisnih mikroorganizama kao prirodnih i veštačkih konzorcijuma, i njihovih proizvoda (malih molekula i enzima) u bioremedijaciji, poljoprivredi i medicini.

Medicinska biotehnologija

Istraživanja u oblasti medicinske biotehnologije su usmerena na složene odnose i procese u mikrobnim zajednicama, sa posebnim fokusom na biofilmove. Grupa za sociomikrobiologiju istražuje male molekule u osnovi tih procesa, kao što su ekstracelularni signalni molekuli, sekundarni metaboliti i katabolički enzimi, sa ciljem razvoja novih antimikrobnih terapeutika, novih eksperimentalnih modela, biomarkera za precizniju/bržu dijagnostiku i lekova nove generacije.
Grupa za eko-biotehnologiju i razvoj lekova proučava i optimizuje proizvodnju mikrobnih bioaktivnih sekundarnih metabolita kroz razvoj sojeva i bioprocesa, i bavi se njihovom strukturnom diversifikacijom primenom biokatalize i zelene hemije.

Biotehnologija hrane

Grupa za interakciju probiotika i mikrobiote sa domaćinom proučava ulogu mikrobiote i probiotika u stimulaciji rasta uzgajanih riba i uticaj mikrobiote brašna i kiselog testa na funkcionalne karakteristike hleba. Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka se bavi proučavanjem složenih molekularnih mehanizama koji se aktiviraju kao odgovor biljaka na nepovoljne sredinske uslove, a koji uključuju više nivoa: genetički, biohemijski i metabolički.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET