Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Diplomski radovi

2023.

Nikola Radivojević
Potencijal Pseudomonas aeruginosa sojeva za degradaciju polimera

 

2021.

Lena Pantelić
Piocijanin: biosinteza i biotehnološki potencijal

 

2020.

Maja Vodnik
Biokatalitička transformacija odabranih dihidropiridina

 

2017.

Milica Joksimović
Efekat antiinflamatornih lekova na proteinski profil inflamatornih ćelija

Stefan Maslovar
Antifungalna aktivnost bakterije Streptomyces sp. BV221, izolovane iz rizosfere koprive

Marija Vukčević
Izolovanje mutanata Ustilago maydis osetljivih na vodonik peroksid

 

2016.

Ivana Vukojević Bukvin
Potraga za imin reduktazama u sojevima roda Streptomyces

 

2015.

Igor Asanović
Izolovanje i karakterizacija novog termoalkalofilnog bakterijskog soja i njegovog celulolitickog enzima

 

2014.

Ena Bukić
Uticaj genetičke varijante rs9516519 ABCC4 gena na terapijom izazvanu toksičnost kod pacijenata obolelih od dečje akutne limfoblastne leukemije

Jelena Simić
Uticaj varijante FIIc.*64_66del na interakciju 3’ kraja gena za protrombin sa proteinima HepG2 ćelijske linije

Mladen Stepanović
Detekcija varijante UGT1A1*28 značajne kao dijagnostički marker u Žilberovom sindromu i farmakogenetički marker prilikom terapije Irinotekanom

 

2013.

Aleksandar Bartolome
Optimizacija uslova korišćenja anti-Vimentin antitela u Western blot tehnici i analiza ekspresije Vimentina tokom neuralne diferencijacije NT2/D1 ćelija

Đorđe Radulović
Efekti kvercetina i LiCl na aktivnost kanonskog (β-katenin/TCF) Wnt signalnog puta u NT2/D1 ćelijama

Aleksandra Vančevska
Optimizacija metode za određivanje deoksiribonukleazne aktivnosti u biološkim uzorcima

 

2012.

Srđan Bošković
Uticaj polimorfizama u promotoru gena za neutrofilnu elastazu na terapijski odgovor kod dece sa idiopatskim bronhiektazijama

Jovana Deretić
Analiza velikih delecija u CFTR genu kod pacijenata sa cističnom fibrozom

Aleksandra Miletić
Strukturna analiza egzona koji kodiraju MH2 domen SMAD4 proteina kod pacijenata obolelih od astme

 

2011.

Sandra Dragičević
Strukturna analiza promotora gena za TGF-B1 kod pacijenata sa astmom

Dragana Nikolić
Uloga silicijuma u stresu izazvanom viškom bakra kod krastavca (Cucumis sativus L.)

Nikola Novčić
VNTR polimorfizam u 3’kraju gena za PAH: kloniranje i populaciono-genetička analiza

Vanja Radulović
Karakterizacija zemljišnih izolata sa sposobnošću degradacije aromatičnih jedinjenja

 

2010.

Slobodan Davidović
Inicijalna karakterizacija NT2/D1 ćelijskih klonova stabilno transfektovanih SOX2/pcDNA3.1 ekspresionim konstruktom

Kristel Klaassen
Funkcionalna analiza osmog introna gena za PAH u K562 in vitro sistemu

Ivana Madžovska
Identifikacija homologa MLPK gena Brassica rapa kod heljde i ispitivanje njegove potencijalne uloge u self-inkompatibilnom odgovoru heljde

Marina Nikolić
Kloniranje promotorskog regiona humanog GΥ globinskog gena

Ivan Radin
Uloga metalotioneina heljde (Fagopyrum esculentum Moench) u odbrani biljnih tkiva od stresa izazvanog jonima Cd2+

Nemanja Stanisavljević
Antioksidativni enzimi u odgovoru heljde (Fagopyrum esculentum Moench) na stres izazvan potapanjem

Miloš Stanojlović
Izolovanje i identifikacija toluen-degradujućih bakterija iz uzoraka sedimenta reke Tamiš

Dijana Takić
Optimizacija transfekcije NT2/D1 ćelija metodom kalcijum-fosfatne precipitacije

 

2009.

Katarina Arsikin
Kloniranje promotorskog regiona humanog gena BCL2L12

Milica Ćirić
Analiza uloge EGR1 transkripcionog faktora u regulaciji ekspresije humanog SOX18 gena

Jovana Jasnić
Uticaj seruma i retinoične kiseline na neuralnu diferencijaciju NT2/D1 ćelija praćenjem ekspresije SOX3 gena

Milica Jevtić
Analiza uloge transkripcionog faktora ZBP-89 u regulaciji trenaskripcije SOX3 gena

Nikola Kotur
Uticaj različite arhitekture VNTR*4 ponovaka promotorskog regiona imerkaptopurinskih lekova na transkripciju gena za TPMT

Olga Protić
Ispitivanje interakcije proteina Nkx2.5 i p53

Iva Pruner
Zastupljenost C1040T polimorfizma u genu za trombinom aktivirani inhibitor fibrinolize kod žena sa idiopatskim spontanim pobačajima

Dušica Radoš
Analiza efekta dominantno-negativnog mutanta MEIS1 proteina na ekspresiju humanog SOX3 gena

Biljana Stanković
Uloga FasR/FasL sistema u patogenezi mijaloproliferativnih neoplazija

 

2008.

Srđan Gavrilović
BY 2 ćelijska linija duvana (Nicotiana tabaccum L:var Bright Yelow) - standardizacija metoda krioprezervacije i transformacije

Milica Pavlović
Generisanje klonova NT2/D1 ćelija sa povećanom ekspresijom humanog SOX2 gena

Marija Pešić
Analiza proteolitičke aktivnosti i utvrđivanje tipa proteinaznih gena kod odabranih sojeva laktobacila

 

2007.

Sanja Bajkić
Ekspresija GrmA metiltransferaze iz Micromonospora purpurea

Živko Jovanović
Uloga antioksidativnih enzima u odgovoru heljde na UV-B zračenje

Branislav Krljanac
Ispitivanje interakcije proteina CARP i p53 metodom GST pull down

Bojana Lučić
Efekat niske temperature kao faktora abiotičkog stresa na antioksidativne enzime heljde

Milan Obradović
Molekularna determinacija i analiza proteolitičke aktivnosti odabranih izolata laktobacila

Jelena Stanisavljević
Uloga ClpXP proteaze u posttranslacionoj regulaciji ekspresije rpoS i psrA gena u Pseudomonas putida WCS358

Sandra Vranić
Ispitivanje interakcije proteina alfa aktinin-2 i YB-1

 

2006.

Aleksandar Krstić
Izolovanje cDNK za gene metalotioneina eksprimirane u srednjoj fazi sazrevanja semena heljde

Tanja Narančić
Ekspresija potencijalnih domena KgmB metilaze

Ivan Nišević
Analiza C677T polimorfizma u genu za MTHFR kod pacijenata sa hroničnim pankreatitisom i kod pacijenata sa adenokarcinomom pankreasa

Dražen Papić
Kloniranje ibpA gena i ibpAB operona i provera tolerancije na toplotni stres

 

2005.

Sanja Aveić
Mutacije u FLT3 genu kao markeri za dijagnostiku i praćenje akutnih mijeloidnih leukemija

Milena Bocić
Primena in situ hibridizacije u prenatalnoj dijagnostici najčešćih numeričkih aberacija hromozoma na nekultivisanim ćelijama plodove vode

Jasmina Dikić
Analiza uloge transkripcionog faktora HNF3 beta u regulaciji transkripcije SOX14 gena

Ana Jovičić
In vitro sinteza RNK molekula sa potencijalnim regulatornim sekvencama kgmB gena

Mila Ljujić
Standardizacija uslova za analizu gena za alfa-1-antitripsin DGGE metodom

Milena Radmilović
Analiza interakcije transkripcionih faktora i promotora gena za tiopurin S-metil metiltransferazu

Ana Stevanović
Optimizacija metode elektroforetske analize na gelu sa gradijentom denaturišućeg agensa (DGGE) ’’širokog spektra’’ za detekciju mutacija u genu za fenilalanin hidroksilazu

Ana Stojanović
Rearanžmani u genima za imunoglobuline i T-ćelijski receptor kao markeri za praćenje minimalne rezidualne bolesti

Marija Šumaković
Kloniranje promotorskog regiona gena za tiopurin S-metil transferazu u reporterski vektor

Branko Tomić
Analiza egzona 3 CFTR gena kod belgijskih pacijenata sa COPD

 

2004.

Juluja Belej
γ-Globinski gen kao modifikator kod talasemijskih sindroma

Miloš Busarčević
Karakterizacija fhu operona u soju Lactococus lactis NZ9000

Jelena Dinić
Analiza egzona 17b, 18, 20, 21, 22, 23 i 24 CFTR gena kod infertilnih muškaraca

Lidija Đokić
Analiza 16s rDNK biblioteka poreklom od ukupne DNK izolovane iz rizosfera Ramonda nathaliae i Ramonda serbica

Dimitrije Krstić
Sindromi uslovljeni mikrodelecijama u regionu 22q11.2 i njihova detekcija primenom metode Fluorescentne in situ hibridizacije

Tamara Perišić
Molekularna dijagnostika α-talasemija u Srbiji

Maja Stojiljković
Inicijalna dijagnostika i praćenje minimalne rezidualne bolesti kod akutnih leukemija

Marija Trajković
Konstrukcija kompetitora za kvantifikaciju odnosa sFAS i mFAS alternativno obrađenih   transkripata sa fas gena

 

2003.

Ljubica Perišić
Polimorfizmi u β-globinskom genskom lokusu kao markeri za poreklo i distribuciju β-talasemijskih mutacija

Tijana Savić
Mutaciona analiza potencijalnog mesta vezivanja RXRα u regulatornom regionu SOX3 gena

Miloš Spasić
Zastupljenost A19911G polimorfizma u genu za protrombin kod nosilaca FII G20210 mutacije

Marija Stanković
Određivanje učestalosti F508del i mutacija u 11. egzonu CFTR gena u zdravoj jugoslovenskoj populaciji

Maja Tolinački
Molekularno-genetička determinacija humanih vaginalnih izolata BMK

 

2002.

Branko Jovčić
Karakterizacija bakterijske mikroflore dobojskog sira

Dragana Majić
Analiza klonova specijalizovane subgenomske biblioteke heljde

Mira Milisavljević
Identifikacija cDNK za subjedinicu 13S globulina-regulatornog proteina semena heljde

Branka Petručev
Karakterizacija mutacja u genu za tiopurin S-metiltransferazu u pacijenata sa Crohnovom bolešću

Tamara Zoranović
Strategija karakterizacija mutacija u pacijenata sa sindromom nestabilnih hemoglobinopatija

 

2001.

Slobodan Čulina
Brza i pouzdana detekcija β-talasemijskih mutacija metodama reverznog dot blota (RDB) i alel specifičnog PCR-a (ARMS)

Aleksandra Divac
Upotreba alelskih lestvica u tipizaciji DNK

Tatjana Đureinović
Molekularna dijagnostika nasledne hemoglobinopatije-Hb lepore 2001

Milan Etinski
Ekspresija modifikovanog humanog β-interferonskog gena u metilotrofnom kvascu Pichia pastoris

Mirjana Gagić
Standardizacija uslova za detekciju FV Leiden i FII G20210A mutacija multipleks PCR-om iz pune krvi

Andrijana Klajn
Zastupljenost 677C→T mutacije u genu za metilen-tetrahidrofolat reduktazu u zdravoj jugoslovenskoj populaciji

Sanja Krpić
Detaljna analiza vezanih mesta u okviru promotorskog regiona humanog SOX3 gena koje prepoznaju proteini iz NT2/D1 ćelija

Aleksandar Krstić
Konstruisanje i kloniranje kratkih tandemskih ponovaka

Tamara Mihailović
Indirektna dijagnostika hemofilije B analizom TaqI polimorfizma u okviru četvrtog introna gena za faktor koagulacije IX

Anica Mijanović
Ispitivanje penicilin amidazne aktivnosti rekombinantnih klonova Pichia pastoris

Olga Momčilović
Karakterizacija proteinaze soja Lactobacillus divergens BG742

Jelena Poznanić
Molekularna dijagnostika nasledne hemoglobinopatije-Hb sabine

Miloje Savić
Razvoj metode za identifikaciju aktinomiceta i detekcija gena za biosintezu makrolidnih imunosupresora

Lidija Šenerović
Izolovanje rekombinantnih klonova Pichia pastoris sa višestrukim insercijama funkcionalnog Providencia rettgeri pac gena

Gordana Timotijević
Parcijalna karakterizacija aspartične proteinaze heljde

Ivana Tonić
Komparativna analiza sojeva Lactobacillus rhamnosus na prisustvo prtR gena

Jelena Vujović
Konstruisanje vma 22 soja kvasca Saccharomyces cerevisiae

 

2000.

Miloš Aleksić
Kloniranje u pQE42 ekspresioni vektor kodirajuće sekvence gena heljde za protein sličan metalotioneinu

Ana Basić
Kloniranje dela sekvence Sox2 gena slepog kučeta

Iva Bauer
Sekvenciranje dela Sox gena rastavića

Zafir Buraei
Bojenje hromozoma čoveka metodom fluorescentne in situ hibridizacije

Vladimir Jakovljević
Regulacija ekspresije gena za penicilin G amidazu Escherichia coli u stacionarnoj fazi rasta

Ana Kostić
Analiza proirodnih izolata laktobacila rezistentnih na nizin

Vera Kozjak
Analiza ekspresije sgm gena u soju Micromonospora melanosporea

Marija Mihailović
Optimizacija uslova za izolaciju Taq polimeraze iz bakterije Escherichia coli (Ampli TaqTM)

Aleksandra Nikolić
Dijagnostika cistične fibroze specifičnom PCR mutagenezom

Jovica Ninković
Izolacija i karakterizacija oralnih laktobacila

Bojana Panić
Standardizacija uslova za analizu lokusa YNZ22

Nataša Papić
Izolacija aktinomiceta iz zemlje i njihova karakterizacija

Vladimir Petrović
Poređenje prt gena prirodnih izolata laktobacila sa prtH genom

Marijana Radonjić
Čišćenje plazmida i transformacija humanog vaginalnog izolata Lactobacillus fermentum KC5b

Sandra Stefanović
Analiza 68kD proteina u membrani eritrocita β talasemičnih pacijenata

Jelena Stojić
Izolacija i identifikacija aktinomiceta iz zemlje i ispitivanje njihove aktivnosti

Jelena Urošević
Primena metode reverznog dot blota (RDB) za dijagnostiku β-talasemija

 

1999.

Sanja Anđelković
Protein toplotnog stresa od 70 kD (Hsp70) u membrane humanih B-limfoblastoidnih ćelija u slučaju X-vezane hronične granulomatozne bolesti (H-CGD)

Jelena Avramović
Identifikacija genomskog klona koji sadrži gen za protein metalotioneinskog tipa heljde

Dubravka Georgijević
Dijagnostika hemofilije A RFLP analizom polimorfizma BclI u intronu 18 gena za koagulacioni faktor VIII

Maja Jagodić
Fino mapiranje epitopa mijelin oligodendrocitnog glikoproteina (MOG) 63-87 kod pacijenata obolelih od multiple skleroze

Tamara Krsmanović
Analiza sekvence fragmenta DNK nizvodno od sgm gena kod Micromonospora zionensis

Vanesa Munćan
Ekspresija sgm gena u laktokokama i laktobacilima

Sanja Pavlović
Konstrukcija i analiza delecionih mutanata promotorskog regiona β-δ mini globinskog gena pacova kloniranog u reporterski vektor   pCATH3βγ

Branislava Poduška
Analiza dsRNK virusa izazivača jamičavosti stabla jabuke

Andreja Vasiljev
Analiza iRNK fibroblasta beogradskog (b/b) pacova metodom “Differential display by PCR”

Jelena Vukašinović
Analiza proizvodnje bakteriocina IS29 u prirodnom izolatu Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

 

1998.

Aleksandar Bajić
Identifikovanje klonova sa insertom u procesu konstruisanja biblioteke cDNK iz semena heljde u razviću

Jelena Begović
Uticaj primarne strukture DNK na regulaciju ekspresije gena za penicilin G amidazu kod Escherichia coli

Vladan Božović
Identifikovanje populacija genomskih fragmenata koji sadrže fragment sa genom za rezervni protein 13S globulin i genom za metalotioneinu-sličan protein sjemena

Marija Cvetanović
Nukleaze iz jedara embriona Drosophila melanogaster

Ana Janićijević
Ekspresija sgm gena u Saccharomyces cerevisiae

Marijana Miljković
Analiza in trans uticaja Sgm metilaze na sgm-lacZ gensku fuziju

Jelena Petrović
Imunološka identifikacija izoformi albumina eritrocita beogradskog laboratorijskog b/b pacova

Vesna Stanulović
Subkoloniranje i preliminarna analiza genomskog klona koji sadrži deo SOX18 gena čoveka

Milena Stevanović
Izolovanje i prečišćavanje Taq DNK polimeraze

Milica Ševo
Deletiranje dvadeset kodona 3’ kraja gena za penicillin G acilazu iz Escherichia coli

Paja Šijačić
Identifikovanje genetičke modifikacije u soji metodom PCR

Branka Šošić
Određivanje primarne strukture himernih penicillin acilaznih gena nisko-eksprsionog fenotipa

Viktor Todorović
Prilagođavanje gena humanog beta interferona za ekspresiju u pekarskom kvascu Sacharomyces cerevisiae

Sandra Vajić
Subkloniranje i analiza sekvence fragmenta DNK soja Streptomyces tenebrarius

 

1997.

Vesna Cingel
Uticaj RelA proteina na rezistenciju bakterije Escherichia coli  K12 na antibiotik novobiocin

Marija Mijatović
Određivanje optimalnih uslova za indukciju diferencijacije REL ćelija

Nebojša Mirković
Izolovanje i prečišćavanje humanog nuklearnog receptora RXRα

Irena Spasojević
Analiza proteolitičke aktivnosti prirodnih izolata laktobacila

Vesna Verbić
Lokalizacija kontrolnih elemenata odgovornih za aktivaciju humanog SOX3 gena retinolnom kiselinom

Željko Žižak
Analiza proteina membrane eritrocita beogradskog laboratorijskog b/b pacova izoelektričnim fokusiranjem

 

1996.

Nataša Grujičić
Interakcije transkripcionih faktora i βDRE elemenata iz promotora βδ-mini-globinskog gena pacova

Dunja Luković
Primena fluoroscentne in situ hibridizacije za detekciju numeričkih aberacija hromozoma 1 i X

Ivana Morić
Regulacija ekspresije gena za penicilin amidazu Escherichia coli

Katarina Petrović
Kloniranje cls gena E.coli K12 metodom genske zamene

Nataša Radović
Protein od 68kD u membrane humanih eritrocita u slučaju β talasemija intermedia

Milan Spasić
Konstrukcija vektora za stvaranje himernih penicillin amidaznih gena homologom rekombinacijom

Tomislav Terzin
Kloniranje i preliminarna karakterizacija novog humanog SOX gena

 

1995.

Slavica Arsenijević
Izučavanje homologije između plazmida pS50*10a i pS50*10b soja Lactococcus lactis subsp. lactis biovar deacetylactis S50 metodom restrikcionog mapiranja

Jelena Kušić
Prenatalna dijagnoza cistične fibroze

Nataša Milojević
Uticaj translacionih produkata grm gena na sgm-lacZ fuziju

 

1994.

Dejan Lazić
Uticaj hemina na sintezu α i β-globina u erotroidnim ćelijama beogradskog laboratorijskog pacova

Snežana Marković
Uticaj gvožđe-dekstrana na odnos α i β-globina u eritroidnim ćelijama beogradskog anemičnog pacova

Selena Trajković
Uticaj grm gena na ekspresiju sgm-lacZ fuzije

 

1993.

Jovana Gašić
Analiza konjugacionog plazmida od 290 kb soja Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis S50

Nataša Miladinov
Kloniranje divergentnih promotora proteinaznog regiona soja Lactococcus lactis subsp. lactis IS29

Saša Radoja
Restrikciona analiza kloniranog genskog fragmenta sa genom za penicilin G acilazu iz organizma Arthrobacter viscosus

Ivana Stojanović
Segregaciona stabilnost plazmida pA1

Biljana Todorić
Analiza proteina membrane eritrocita mladih b/b anemičnih heterozigotnih i zdravih pacova

Ira Todorović
Subkloniranje 5’ regulacionog regiona β b globinskog gena pacova

Vesna Todorović
Ubacivanje plazmidne DNK metodom elektroporacije u rane embrione Drosophila melanogaster

Nadežda Živković
Subkloniranje 3’ regulacionog regiona β b globinskog gena pacova

 

1992.

Nataša Anđelković
Karakterizacija proteinaznog sistema prirodnih izolata mlečno-kiselinskih bakterija

Julija Filipovska
Interakcije proteina sa DNK i njihovo detektovanje metodom kašnjenja na gelu

Mirjana Liović
Southern blot analiza α globinskog lokusa beogradskog anemičnog pacova

Vuk Maksimović
5' regulacioni elementi β globinskog gena

Tatjana Mitrović
Subkloniranje i restrikciona analiza regiona uzvodno od gena za rezistenciju iz Micromonospora zionensis

Peđa Šekarić
Karakterizacija promotora LC79 izolovanog iz hromozomalne DNK soja Lactobacillus casei CG11

Miloš Vujanac
Hibridizacija sa neradioaktivno obeleženim probama – određivanje optimalnih uslova

Nataša Vukov
Analiza pMZ1 plazmida iz soja Micromonospora zionensis

Dušica Živanović
Supstratna specifičnost proteinaznog sistema prirodnih izolata mlečno-kiselinskih bakterija

 

1991.

Mensur Dlakić
Određivanje savitljivosti DNK u zavisnosti od sekvence upotrebom OH-radikala

Alisa Gruden
Identifikacija gena za humani β1 interferon integrisanog putem retrovirusnog vektora

Sanja Ivković
Efekat temperature na ekspresiju kloniranih gena.

Milija Jovičić
Izolovanje spontanih C600 cysB i C600 cys E novobiocin rezistentnih mutanata

Snežana Rašić
Identifikacija hromozoma 18 hibridizacijom in situ

 

1990.

Radmila Ivanišević
Određivanje restrikcionih mapa plazmida pKCS30Stb i pWD615 enterotoksične Escherichia coli

 

1989.

Milena Ludoški
Mutageneza kloniranih promotorskih fragmenata laktokoka

Nevenka Rajić
Manifestacija “b” mutiranog gena kod Beogradskog pacova

 

1988.

Gordana Đorđević
Kloniranje promotora iz hromozoma bakterije Lactobacillus

Suzana Savković
Globinska iRNK u tkivima anemičnog pacova

 

1987.

Dragana Antić
Analiza plazmidne DNK u sojevima Micromonospora

Milan Kojić
Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. CG11

 

1986.

Dragana Ajdić
Enterotoksična Escherichia coli

Branka Dabović
Odabiranje uslova za solubilizaciju hipersenzitivnih regiona hromatina

Marija Vujčić
Analiza plazmidnog komplementa bakterija mlečne kiseline

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET