Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Doktorske teze

2023.

Emilija Brdarić
Karakterizacija molekularnih osnova zaštitnog efekta egzopolisaharida laktobacila u modelu DA pacova izloženih produženom delovanju kadmijuma(II)

Ivana Nikolić
Funkcionalna karakterizacija gena DSS1(I) i DSS1(V) u odgovoru Arabidopsis thaliana na oksidativni stres

Dušan Radojević
Uticaj sastava mikrobiote creva na imunomodulatorna svojstva i imunoterapijski potencijal dendritskih ćelija i supresorskih ćelija mijeloidnog porekla

Bojan Ristivojević
Farmakogenetički markeri odgovora na terapiju tiopurinskim lekovima, metotreksatom i vinkristinom kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom

2022.

Jelena Lazić
Strukturna optimizacija biopigmenta prodigiozina iz Serratia marcescens ATCC 27117 i antimikrobna i antikancer svojstva novih halogenovanih derivata

Jelena Malešević
Identifikovanje i karakterizacija ćelijskih faktora uključenih u proces obnavljanja populacije ćelija Ustilago maydis nakon oksidativnog stresa

Jovana Despotović
Uloga mikroRNK uključenih u regulaciju TGFβ signalnog puta u metastatskom kolorektalnom karcinomu - funkcionalna analiza i odgovor na terapiju

2021.

Mina Mandić
Biotehnološki značajni enzimi iz sojeva roda Pseudomonas: Identifikacija i rekombinantna ekspresija lakaza i lipaza

Srđan Bošković
Karakterizacija gena ankrd1a, ankrd1b i ankrd2 zebrice (Danio rerio) u razviću i odgovoru na stres

Vladanka Vuković
Epigenetički mehanizmi regulacije ekspresije humanog gena SOX3 i gena faktora pluripotentnosti (SOX2, OCT4 i NANOG) tokom ranih faza neuralne diferencijacije NTera2/D1 ćelija

2020.

Dragana Bosnić
Uloga silicijumove kiseline u modulaciji odgovora krastavca (Cucumis sativus L.) na oksidativni stres izazvan toksičnim koncentracijama bakra

Jovana Komazec
Varijante kodirajućih i nekodirajućih regiona gena uzročnika dijabetesa adultnog tipa kod mladih kao modulatori fenotipa i regulatori genske ekspresije

Milka Malešević
Identifikacija i karakterizacija biogenih utišivača međućelijske komunikacije vrste Pseudomonas aeruginosa

2019.

Ivana Aleksić
Derivati ramnolipida i 4-aminohinolina kao inhibitori virulencije kod vrsta Pseudomonas aeruginosa i Serratia marcescens

Marina Anđelković
Genomski profil pacijenata dečijeg uzrasta sa primarnom cilijarnom diskinezijom: korelacija genotipa i fenotipa i funkcionalna karakterizacija novih genetičkih varijanti

Vladimir Gašić
Farmakogenomski i farmakotranskriptomski markeri odgovora na terapiju glukokortikoidnim lekovima kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom: molekularni mehanizam delovanja, klinički i populacioni aspekt

Jelena Marjanović
Analiza uloge gena SOX1 i SOX3 u promovisanju malignog fenotipa ćelija glioblastoma

Marija Mojićević
Antifungalni potencijal streptomiceta izolovanih iz rizosfera medicinski značajnih biljaka: karakterizacija i optimizacija biosinteze staurosporina, produkta metabolizma Streptomyces sp. BV410

Nikola Popović
Ispitivanje probiotičkih i imunomodulatornih karakteristika prirodnih izolata enterokoka u modelima in vitro i in vivo

Marijana Rakonjac
Analiza govorno-jezičkog, socio-emocionalnog i kognitivnog razvoja bolesnika sa heterozigotnom mikrodelecijom regiona q11.2 na hromozomu 22

Anita Skakić
Genomski profil pacijenata dečijeg uzrasta sa hepatičnim glikogenozama: korelacija genotipa i fenotipa i funkcionalna karakterizacija novih varijanti

Svetlana Soković Bajić
Karakterizacija mlečnokiselinskih bakterija proizvođača ɣ-aminobuterne kiseline i njihova uloga u prevenciji i tretmanu eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa

Miša Vreća
Ekspresije gena markera inflamacije i fibroze i gena kandidata za optimizovanu ćelijsku terapiju kod pacijenata sa sistemskom sklerozom

2018.

Slobodan Davidović
Analiza varijabilnosti mitohondrijske DNK stanovnika Republike Srbije sa populaciono genetičkog, filogenetskog i filogeografskog aspekta

Miroslav Dinić
Uticaj bioaktivnih molekula laktobacila na procese autofagije i inflamacije u in vitro i in vivo sistemima

Irena Marjanović
Identifikacija molekularno-genetičkih markera patogeneze akutne mijeloidne leukemije

Dušan Milivojević
Ispitivanje odabranih faktora virulencije kod izolata Pseudomonas aeruginosa i njihova osetljivost na komplekse srebra

Mirjana Novković
Analiza promotorskih varijanti gena CYP2C19 i njihova uloga u predviđanju terapijskog odgovora na lek klopidogrel kod pacijenata sa infarktom miokarda i stenozom karotida

Katarina Novović
Regulacija genske ekspresije i diverzitet CarO i Omp33-36 porina roda Acinetobacter spp. 

Danijela Stanisavljević
Analiza ekspresije i uloge humanog gena SOX14 u neuralnoj diferencijaciji in vitro i regulaciji malignog fenotipa

2017.

Sandra Dragičević
Analiza promotorskih varijanti gena TGFB1 kao faktora rizika i modulatora odgovora na terapiju astme

Maja Gvozdenov
Funkcionalna analiza genskih varijanti FIIc.1787G>A (protrombin Beograd) i FIIc.*64_*66del i njihova povezanost sa trombofilijom

Haowa M. Madi
Genotipizacija, rezistencija na antibiotike i formiranje biofilma kliničkih izolata Stenotrophomonas maltophilia iz Srbije

2016.

Jovana Jasnić
Određivanje profila ekspresije i unutarćelijske lokalizacije proteina ANKRD2 u srcu i skeletnim mišićima čoveka 

Marija Miljković
Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64

Nemanja Mirković
Karakterizacija i determinacija bakteriocina autohtonih laktokoka

Jelena Radivojević
Monomeri poli(hidroksilalkanoata) kao osnova za dobijanje biološki aktivnih jedinjenja

Srđan B. Stanković
Mikrobiološki diverzitet kiselog jezera Robule i uticaj jezerske vode na oksidaciju sulfidnih minerala

Zorica Vasiljević
 

Goran Vukotić
Proteinaze mlečno-kiselinskih bakterija: diverzitet u mezofilnim vrstama laktobacila i uticaj na aktivnost bakteriocina

2015.

Nemanja Stanisavljević
Karakterizacija i in vitro biološke aktivnosti fenolnih jedinjenja graška (Pisum sativum L.)

Kristel Klaassen
Uticaj varijanti u kodirajućim i nekodirajućim regionima gena uzročnika i gena modifikatora na fenotip pacijenata sa hiperfenilalaninemijom

Nikola Kotur
Farmakogenetika 6-merkaptopurina i metotreksata u dečjoj akutnoj limfoblastnoj leukemiji

Biljana Stanković
Molekularni markeri hronične inflamacije i apoptoze kod inflamatornih bolesti creva

Sanja Srzentić
Molekularni markeri poremećaja koagulacije, inflamacije, apoptoze, formiranja i remodelovanja koštanog tkiva kod Leg-Kalve-Pertesove bolesti 

2014.

Milena Milivojević
Uloga Sonic Hedgehog signalnog puta u regulaciji ekspresije SOX18 gena u Hela ćelijama, kao model sistemu karcinoma grlića materice

Iva Pruner
Funkcionalna analiza genske varijante C20068T u 3' kraju gena za protrombin čoveka i njena uloga u patogenezi trombofilije

Gordana Uzelac
Karakterizacija bakteriocina bakterija mlečne kiseline i mehanizmi delovanja na senzitivne ćelije 

2013.

Brankica Filipić
Funkcionalna karakterizacija CmbT transportera odgovornog za višestruke rezistencije na strukturno različite supstrate u soju Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363

Bojana Banović
Molekularna osnova auto-inkompatibilnog sistema heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Sanja Jeremić
Mehanizmi tolerancije slobodnoživećih bakterija i bakterija u biofilmovima na teške metale

Jovanka Lukić
Analiza interakcija laktobacila sa crevnom mukozom pacova

Živko Jovanović

Uloga transkripcionog faktora DREB2A i malih RNK miR398a/b i miR408 u odgovoru graška (Pisum sativum L.) na dehidrataciju 

2012.

Branka Borović
Molekularna i tehnološka karakterizacija bakterija mlečne kiseline izolovanih iz suvih fermentisanih kobasica proizvedenih na tradicionalan način

Teodora Karan-Đurašević
Molekularna osnova hronične limfocitne leukemije: korelaciija između mutacionog statusa teških lanaca imunoglobulina i ekspresije apoptotskih gena

Gordana Kozoderović
Analiza prirode rezistencije na hinolone i molekularna tipizacija odabranih serotipova Salmonella enterica subspecies enterica

Mila Ljujić
Strukturna i funkcionalna analiza gena za alfa-1-antitripsin u bolestima pluća čoveka

Tanja Narančić
Metabolička raznovrsnost bakterija izolovanih iz površinskog rečnog sedimenta pod uticajem petrohemijskih efluenata: Pseudomonas sp. TN301 kao proizvođač polihidroksialkanoata

Aleksandra Nestorović
Regulatorna uloga proteina Ankrd1: interakcija sa transkripcionim faktorima i proteinima signalnih puteva

Milica Nikolić
Karakterizacija površinskih molekula bakterijskih ćelija odgovornih za potencijalnu probiotičku aktivnost prirodnih izolata laktobacila

Aleksandar Pavić
Funkcionalni diverzitet bakterijskih zajednica izolovanih iz plodonosnih tela tartufa

Isidora Petrović
Transkripciona regulacija ekspresije humanog SOX18 gena

Vesna Spasovski
Molekularni mehanizmi patogeneze mijeloproliferativnih neoplazija: poremećaj ekspresije gena ukljjučenih u proliferaciju i apoptozu

Nada Stanković
Izolacija i karakterizacija bioaktivnih sekundarnih metabolita iz odabranih sojeva roda Streptomyces

Maja Tolinački
Korelacija prisustva bakteriocinskih gena i proizvodnje bakteriocina prirodnih izolata Lactobacillus casei/paracasei grupe

Branko Tomić
Struktura topološki zatvorene ori sekvence dihidrofolatreduktaznog lokusa u interakciji sa inicijacionim proteinom ORC 

2011.

Goran Čuturilo
Komparativna studija molekularnog i molekularno-citogenetičkog pristupa u analizi mikrodelecije 22q11.2 kod bolesnika sa sindromatskim formama urođenih srčanih mana

Danijela Drakulić
Analiza efekta povećane ekspresije SOX2 gena na održavanje pluripotentnosti, proliferaciju i neuralnu diferencijaciju NT2/D1 ćelija

Milena Radmilović
Varijante u genima-modifikatorima β-talasemijskih sindroma kao regulatori genske ekspresije i populaciono-genetički markeri

Katarina Veljović
Antimikrobna aktivnost enterokoka izolovanih iz fermentisanih proizvoda i kloniranje gena za sintezu i imunost odabranog enterocina

Sandra Vojnović
Regulacija ekspresije kgmB gena bakterije Streptomyces tenebrarius

Gordana Zavišić Opačić
Molekularna i fiziološka karakterizacija potencijalnih probiotičkih sojeva Lactobacillus sp. 

2010.

Tanja Berić
Biohemijska i molekularno genetička karakterizacija izolata Bacillus sp. sa područja Srbije

Miloš Busarčević
Molekularna karakterizacija bakteriocina prirodnog izolata Lactobacillus salivarius BGHO1

Lidija Đokić
Metagenomski pristup analizi mikrobiološkog diverziteta rizosfera endemoreliktnih biljaka i izolacija bakterija koje razgrađuju fenol

Valentina Đorđević
Analiza uticaja 3' kraja humanog protrombinskog gena na njegovu  ekspresiju i patogenezu trombofilije

Tatjana Ilić-Tomić
Izučavanje translacione autoregulacije sgm gena in vitro

Nataša Joković
Diverzitet mlečno kiselinskih bakterija izolovanih iz kajmaka

Aleksandra Nikolić
Strukturna i funkcionalna analiza 5' regulatornog regiona gena smad4 u karcinomu pankreasa čoveka

Dragana Nikolić
Regulacija ekspresije gena za metalotionein tipa 3 heljde i uloga proteina MT3 u odbrani biljnih tkiva od stresa izazvanog teškim metalima

Jelena Popović
Transkripciona regulacija ekspresije humanog SOX14 gena

Ljiljana Rakićević
Regulacija ekspresije i aktivnosti humanog mišićnog proteina Ankrd2

Nataša Tošić
Interakcija genetičkih markera proliferacije, diferencijacije i apoptoze kod akutnih leukemija

Jelena Samardžić
Analiza ekspresije i funkcija metalotioneina tipa 3 (Fagopyrum esculentum Moench)

Marija Stanković
Analiza genskih varijanti u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća kod čoveka 

Branka Zukić
Komponente sistema regulacije ekspresije gena za tiopurin S-metiltransferazu čoveka kao farmakogenetički markeri 

2009.

Branko Jovčić
Kloniranje i molekularna analiza sulfataznih operona soja Pseudomonas sp. ATCC19151

Nataša Kovačević Grujičić
Karakterizacija bazalnog promotora humanog SOX3 gena i identifikacija regulatornih elemenata odgovornih za indukciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom

Mira Milisavljević
Analiza ekspresije, aktivnosti i lokalizacije FeAPL1- novog tipa aspartične proteinaze heljde Fagopyrum esculentum, Moench

Maja Stojiljković
Polimorfizmi u genu za fenilalanin hidroksilazu čoveka kao regulatori genske ekspresije, modulatori fenotipa i populaciono-genetički markeri

Gordana Timotijević
Kloniranje i analiza gena za aspartičnu proteinazu heljde

Jelena Urošević
Proučavanje uloge B-Raf proteina u kanceru korišćenjem životinjskih tumor modela 

2008.

Jelena Begović
Molekularna karakterizacija humanih izolata laktobacila rezistentnih na antibiotike

Aleksandra Divac
Promene strukture DNK izazvane proteinom HsOrc4

Jelena Lozo
Molekularna karakterizacija bakteriocina i agregacionih sposobnosti prirodnogizolata Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Marija Mojsin
Uloga TALEtranskripcionih faktora u regulaciji ekspresije SOX3 gena retinoičnom kiselinom 

2006.

Ivana Morić
Primena mikroskopije X zracima u mapiranju hemijskih elemenata u Mycobacterium avium pks12 mutantu 

2005.

Jelena Kušić
Interakcija inicijacionog proteina ORC sa replikatorom regiona lamin B2

Milica Ševo
Molekularna analiza tri alternativna sigma faktora bakterije Pseudomonas aeruginosa PAO1 

2003.

Jelena Brkljačić
Kloniranje i analiza regulacije ekspresije gena za metalotionein heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Snežana Kojić
Karakterizacija humanog mišićnog proteina Ankrd2

Marina Lušić
Molekularna analiza promena na LTR promotoru HIV-1 pri aktivaciji transkripcije

Irena Paštar
Molekularna analiza proteinaznog gena humanog izolata Lactobacillus rhamnosus BGT10

Slavica Stanojčić
Interakcija inicijacionih proteina sa ori-sekvencom regiona lamin B2

Ivana Strahinić
Karakterizacija prirodnog izolata Lactobacillus sp. BGRA43 kao potencijalnog probiotika 

2002.

Milija Jovanović
Analiza ekspresije gena koji obezbedjuje rezistenciju bakterije Escherichia coli K12 na antibiotik novobiocin

Maja Vukašinović
Uticaj aktivnosti proteolitičkih enzima bakterija mlečne kiseline na zrenje polutvrdog sira 

2001.

Tatjana Kostić
Molekularna osnova genetičkih rearanžmana izazvanih IS5 elementima u polA1 mutatorskom soju E.coli K12

Sonja Pavlović
Molekularna genetika talasemijskih sindroma: korelacija između molekularne patologije i fenotipa 

2000.

Radmila Janjušević
Izučavanje regulacije ekspresije cls gena bakterije Escherichia coli K12

Aleksandra Trifunović
Identifikacija i karakterizacija albumina u eritrocitima i retikulocitima beogradskog laboratorijskog (b/b) pacova 

1999.

Nataša Miladinov
Analiza regulacije proteinaznih gena prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Suzana Savković
Regulacija genske ekspresije i fizioloških funkcija intestinalnih epitelnih ćelija u prisustvu enteropatogenih bakterija 

1998.

Đorđe Fira
Karakterizacija ekstracelularnih proteinaza bakterija iz rodova Staphylococcus i Lactobacillus

Mira Lilić
Regulacija ekspresije novog gena odgovornog za rezistenciju bakterije Escherichia coli K12 na antibiotik novobiocin

Gordana Nikčević
Uticaj ekspresije katalitičkog domena kinaze lakog lanca miozina na kontraktilna svojstva nemišićnih ćelija

Svetlana Radović
Karakterizacija rezervnih proteina semena heljde 

1997.

Vesna Maksimović
Biosinteza rezervnih proteina semena heljde

Dragica Radojković
Prenatalna dijagnostika cistične fibroze primenom metoda rekombinantne DNK

Zorica Šćurić
Analiza diferencijalne ekspresije gena kod humanog hepatocelularnog karcinoma 

1996.

Goran Ljubijankić
Posttranslaciona obrada prokariotskih penicilin G amidaza u eukariotskoj ćeliji kvasca Saccharomyces cerevisiae

Jelena Zarić
Promene u proteinima membrane beogradskog laboratorijskog pacova 

1995.

Dragana Ajdić
Galaktozni operon bakterije Streptococcus mutans

Milan Kojić
Analiza velikog konjugabilnog plazmida bakterije Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis 

1994.

Branka Dabović
Fino mapiranje i poziciono kloniranje gena iz Xq13 regiona (DXS56-PGK1) humanog hromozoma X

Milorad Kojić
Analiza regulatornih regiona i ekspresije sgm gena bakterije Micromonospora zionensis 

1993.

Ivan Brukner
Strukturni polimorfizam DNK 

1991.

Maja Krajinović
Ispitivanje učestalosti humanih papiloma virusa i njihove uloge u nastajanju benignih i malignih tumora grlića materice 

1990.

Miroslav Konstantinović
Svojstva in vitro konstruisanih elemenata DNK odgovornih za aktivnost gena kloniranih u Escherichia coli – osobine novog Pltl promotora

Milena Stevanović
Strukturna analiza tri haplotipa beta familije gena za globinske lance hemoglobina pacova (Rattus norvegicus

1988.

Radoje Drmanac
Razvoj originalne metode određivanja primarne strukture genoma hibridizacijom sa oligonukleotidnom probom

Branka Vasiljević
Mehanizmi rezistentnosti i vernost translacije u bakterijama rezistentnim na aminoglikozidne antibiotike

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET