Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Etički odbor

Etički odbor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu (IMGGI) je počeo sa radom 09.07.2014. godine.

Predmet razmatranja Etičkog odbora su populacione, asocijativne i funkcionalne naučno-istraživačke studije saradnika zaposlenih u IMGGI, u kojima se koriste molekularno-biološke, molekularno-genetičke, epidemiološke, statističke i druge priznate metode, a koje za predmet istraživanja imaju biološki materijal dobijen od humanih subjekata.

Članovi Etičkog odbora:

  • dr Valentina Đorđević, viši naučni saradnik IMGGI, predsednik Etičkog odbora

  • dr Nataša Kovačević Grujičić, naučni saradnik IMGGI

  • dr Goran Čuturilo, pedijatar, klinički genetičar, docent Medicinskog fakulteta UB, Univerzitetska dečja klinika

  • dr Branka Zukić, viši naučni saradnik IMGGI

  • Violeta Evtov, diplomirani pravnik, sekretar IMGGI, sekretar Etičkog odbora

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje sprovođenja naučno-istraživačke studije, istraživači dostavlјaju na e-mail adresu Etičkog odbora (etickiodbor@imgge.bg.ac.rs) odgovarajuću dokumentaciju:

1. potpisani i datirani zahtev za odobrenje sprovođenja naučno-istraživačke studije (Obrazac 1);
2. biografiju sa odabranom bibliografijom rukovodioca istraživanja (Obrazac 2);
3. obaveštenje za ispitanike u pisanoj formi na srpskom jeziku (po potrebi i na engleskom ili nekom drugom jeziku);
4. obrasce za davanje pisane saglasnosti za učešće u istraživanju kako punoletnih ispitanika tako i staratelјa i/ili roditelјa ukoliko ispitanici ne mogu samostalno dati saglasnost. Ukoliko je studijom predviđeno da ispitanici popunjavaju Upitnik, onda i formu Upitnika.

Izuzetno, za naučno-istraživačke studije koje obuhvataju biološki materijal, prikuplјen u svrhu realizacije naučno-istraživačkih projekata, pre osnivanja Etičkog odbora IMGGI, mogu se podneti i drugi relevantni dokumenti: postojeće saglasnosti Naučnog veća IMGGI, postojeće potpisane saglasnosti ispitanika, kao i odobrenja drugih etičkih odbora. U tom slučaju rukovodilac istraživanja podnosi detaljno obrazloženje studije i prilaže odgovarajuća dokumenta.

pdfОbrazac 1 - Zahtev za sprovovođenje studije.pdf

pdfОbrazac 2 - Biografija sa odabranom biblografijom.pdf

pdfОbaveštenje za ispitanike.pdf

pdfЕtički odbor - Оpšte obaveštenje.pdf

pdfОbrasci za davanje saglasnosti.pdf

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET