Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Sektor za laboratorijska ispitivanja

RUKOVODILAC SEKTORA

Branko Tomić, viši naučni saradnik
kobran@imgge.bg.ac.rs
Tel: +381 65 3976658
Vojvode Stepe 444a
11042 Beograd 152
Srbija

Sektor za laboratorijska ispitivanja je osnovan 2011. sa ciljem pružanja usluga baziranih na primeni molekularno-bioloških metoda. Usluge koje IMGGI pruža su u oblastima molekularne dijagnostike retkih, multifaktorijalnih i nezaraznih bolesti, farmakogenetike, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane, poljoprivrede i veterine. U okviru usluga analiziraju se biološki uzorci humanog i životinjskog porekla, biljni uzorci (semeni materijal, životne namirnice, hrana za životinje), mikrobiološki uzorci, ekstrakti, čista jedinjenja i smeše.

Sektor za transfer tehnologije je osnovan 2016. sa ciljem pružanja podrške i pomoći istraživačima u svim fazama procesa transfera tehnologije. Sektor za transfer tehnologije je odgovoran za transfer tehnologije i druge aspekte komercijalizacije istraživanja koji se odvijaju u IMGGI, kao i za povezivanje IMGGI sa industrijom.

Sektor za obrazovanje je osnovan 2024. sa ciljem da unapredi organizaciju poslova koji se tiču obrazovanja u širem smislu i promocije nauke. Sektor za obrazovanje unapređuje i proširuje realizaciju aktivnosti koje IMGGI pruža u okviru obrazovanja, obezbeđuje definisani okvir za realizaciju doktorskih studija i pospešuje razvoj karijera svih istraživača. Važan deo aktivnosti usmeren je prema građanstvu gde, kroz različite programe i projekte, IMGGI učestvuje u popularizaciji nauke.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET