Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Kolekcija mikroorganizama

IMGGI raspolaže jedinstvenom kolekcijom od preko 3000 mikroorganizama izolovanih sa specifičnih staništa.

Kolekcija sadrži humane izolate i prirodne izolate bakterija mlečne kiseline poreklom iz tradicionalnih mlečnih proizvoda sa specifičnih lokaliteta zapadnog Balkana. Neki od pomenutih izolata imaju specifična tehnološka i probiotička svojstva i koriste se za dizajniranje starter ili probiotskih kultura za pripremu funkcionalnih mlečnih proizvoda.

Osim toga, u kolekciji se nalaze i izolati iz zemljišta, kao i biljni i klinički patogeni mikroorganizmi značajni sa aspekta izučavanja mehanizama bakterijskih rezistencija i biokontrole.

Kolekcija predstavlja nacionalni resurs Srbije i od izuzetnog je značaja sa aspekta očuvanja diverziteta mikroorganizama Srbije i regiona.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET