Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Usluge - Analiza humanog materijala

HUMANA GENETIKA

Izolovanje DNK sa proverom

Na institutu se ne vrši uzorkovanje (vađenje uzoraka). Uzorak je potrebno doneti shodno instrukcijama datim za svaku uslugu (deo PRIPREMA UZORKA).
Ako imate nedoumice u vezi genetičke analize koju planirate da uradite, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru opšte prakse, lekaru specijalisti ili Genetičkom savetovalištu koje postoji pri svakoj većoj bolničkog ustanovi.
Izveštaj o ispitivanju se, bez odobrenja laboratorije, sme umnožavati isključivo kao celina.
Rezultati izveštaja se primenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Laboratorija nije u obavezi da daje mišljenje o rezultatu analize.
Usluge akreditovane od strane Akreditacionog Tela Srbije saglasno zahtevima standarda ISO/IEC 17025 (broj akreditacije 01-363) su označene sa *

Prijem uzoraka se ne vrši vikendima i državnim praznicima.


KONTAKT:

Tel. 064/80 44 095
E-mail: usluge@imgge.bg.ac.rs
Sve uplate se vrše na račun: 160-350089-28 

Usluge vrši Sektor za laboratorijska ispitivanja, koji je osnovan 24. januara 2011. godine odlukom Upravnog odbora Instituta.


Uzorci koji se ispituju: krv, kostna srž, bukalni bris, amnionska tečnost, horionske čupice, DNK uzorak, citogenetički preparati, semena tečnost.

Rukovodstvo
  • dr Branko Tomić, rukovodilac

  • dr Jelena Samardžić, zamenik rukovodioca

  • dr Irena Marjanović, rukovodstvo za razvoj

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET