Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Master i magistarske teze

2023.

Aleksa Timotijević
Poređenje učestalosti varijanti u genima DIO1 i DIO2 asociranih sa odgovorom na tiroksin u srpskoj i evropskoj populaciji i bioinformatička predikcija njihovog efekta na vezivanje transkripcionih faktora

Darko Čučin
Uticaj terapije supresorskim ćelijama mijeloidnog porekla na diverzitet mikrobiote creva u modelu eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa kod C57BL/6 miša i uloga metabolita mikrobiote creva na modelu inflamacije creva in vitro

Isidora Ćurić
Asocijacija varijanti u genima TPMT, NUDT15, ITPA, MTHFR i SLCO1B1 sa odgovorom na terapiju merkaptopurinom i metotreksatom kod dece iz Hrvatske sa akutnom limfoblastnom leukemijom

Lana Denić
Uticaj soja Lactiplantibacillus plantarum BGAN8 na gensku ekspresiju HT-29 ćelija

Milica Kovačević
Optimizacija proizvodnje antibakterijskih jedinjenja izolata Brevivacillus sp. KK13

Milica Radovanović
Uloga efluks pumpi AdeABC, AdeFGH i AdeIJK u rezistenciji na tigeciklin kliničkih izolata Acinetobacter baumannii

Nikola Jocić
Ispitivanje uloge glukozo-6-fosfat translokaze u procesu aktivacije autofagije i glikogen-selektivne autofagije kod osoba obolelih od glikogenoze tip Ib

Nikola Plačkić
Određivanje toksikološkog profila i evaluacija efikasnosti kliničkih antifungalnih lekova in vivo na modelima embriona zebrice (Danio rerio)

Petar Đurđić
Optimizacija procesa sporulacije soja Brevibacillus laterosporus BGSP11 na laboratorijskom fermentoru BioFlo C30

Sofija Ignjatović
Analiza ekspresije transkripta PHF19-207 u ćelijskim linijama karcinoma kolona

Teodora Barišić
Asocijacija varijanti u genu za desaturazu masnih kiselina 1 (FADS1) sa težinom bolesti COVID-19

Tijana Pešović
Biološka degradacija reciklirane jute korišćene kao adsorbens za sirovu naftu

Vera Pavić
Generisanje knockout-a gena ZFP161 u humanim U937 monocitima korišćenjem CRISPR metode

2022.

Bojan Ilić
Uticaj humanog alfa-1 antitripsina na proces regeneracije repnog peraja zebrice

Dunja Pavlović
Transkripciono profilisanje gena PRKAR1B u ćelijskim linijama kolorektalnog karcinoma 

Helena Katanić
Modulatorni efekti soja Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis BGAZEJ1-49 tokom infekcije enteropatogenom Salmonella enteritidis 654/7E in vitro

Lena Pantelić
Biotehnološko dobijanje i primena piocijanina i 1-hidroksifenazina

Luka Bojić
Analiza efekta UVB zračenja na ekspresiju gena SOX2 i SOX9 u permanentnoj ćelijskoj liniji poreklom od humanih keratinocita

Mirjana Babić
Antioksidativni efekat toplotom ubijenih bakterija mlečne kiseline na nivou ekspresije gena AhR i Nrf2 u bronhijalnim epitelijalnim ćelijama stimulisanim duvanskim dimom

Nikoleta Milanović
Varijante u 3´ kraju gena za protrombin kod bolesnika sa ponovljenim trombozama nepoznatog uzroka

Nina Dobrić
Analiza mutacionog profila karcinoma ćelija pečatnog prstena

Tijana Ganić
Biokatalitički potencijal odabranih bakterijskih izolata za razgradnju poliuretana

2021.

Ana Pantelić
Optimizacija protokola proizvodnje proteina zastupljenog u kasnoj fazi embriogeneze (RsLEA_30) iz biljke vaskrsnice Ramonda serbica tehnikom rekombinantne DNK u bakteriji Escherichia coli

Anđela Đokić
Karakterizacija i biološka aktivnost MhqO dioksigenaze izolata Bacillus paralicheniformis ZP1

Dušan Stevanović
Antimikrobni potencijal prirodnog izolata Enterococcus faecium BGZLM1-5

Hristina Mitrović
Ispitivanje uloge humanog ZF5 transkripcionog faktora u regulaciji ekspresije MMP9 gena

Ivana Mladenović
Uticaj vodnog deficita na koncentraciju fotosintetičkih pigmenata i ekspresiju GLUTR i PSBI gena kod kukuruza (Zea mays)

Jovana Ćurčić
Identifikacija i karakterizacija laktonaza sojeva vrste Stenotrophomonas maltophilia

Kosta Stošić
Selekcija i identifikacija bakterija proizvođača biosurfaktanata izolovanih iz zemljišta zagađenih plastikom

Marina Jelovac
Studija asocijacije kliničke slike bolesti COVID-19 i varijanti u genima povezanim sa nivoom i  bioraspoloživošću vitamina D

Marina Parezanović
Molekularna dijagnostika Fabrijeve bolesti kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijenscijom nepoznate etiologije

Marko Đokić
Povećanje tolerancije autohtonih bakterija iz otpadne vode poreklom iz kozmetičke industrije na natrijum dodecil sulfat primenom adaptivne laboratorijske evolucije

Milena Živanović
Analiza transkripata gena SMAD4 u ćelijskoj liniji HCEC-1CT tokom odgovora na stres

Mina Milovanović
Generisanje transgene reporterske linije Tg(ankrd1b:mScarlet) zebrice (Danio rerio)

Miona Ćorović
Povezanost nutrigenetičkih markera cinka i selena sa težinom kliničke slike COVID-19

Nemanja Marković
Optimizacija protokola za efikasnu proizvodnju proteina zastupljenog u kasnoj fazi embriogeneze (AtLEA_25) iz biljke Arabidopsis thaliana tehnologijom rekombinantne DNK

Stefan Jakovljević
Efekat probiotskog soja Lactobacillus curvatus BGMK2-41 na imunski odgovor posredovan p38 MAPK signalnim putem u modelu infekcije nematode Caenorhabditis elegans

2020.

Anja Stanković
Identifikacija kompleksa srebra efikasnih u borbi protiv Cryptococcus neoformans i Cryptococcus gattii

Đorđe Pavlović
Analiza ekspresije duge nekodirajuće RNK GAS5 kod adultne akutne mijeloidne leukemije

Đurđa Madžarac
Heterologna ekspresija gena za lipazu iz Streptomyces sp. BV129 sa potencijalom primene u tretmanu biofilma Pseudomonas aeruginosa

Emilija Živković
Uticaj proteina alfa-1 antitripsina na odgovor ćelija kolorektalnog karcinoma na tretman 5-fluorouracilom

Goran Milošević
Uticaj polimorfizama gena značajnih za farmakokinetiku 6-merkaptopurina na lečenje akutne limfoblastne leukemije u dece

Ivana Lalić
Analiza egzona 15 gena APC kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom

Jelena Jordović
Uticaj stabilnog virusološkog odgovora na tok i ishod bolesti kod pacijenata sa teškom fibrozom ili cirozom jetre uzrokovanom hroničnom hepatitis C virusnom infekcijom

Mihailo Stjepanović
Značaj određivanja serumskog vitamina 25(OH)D i polimorfizmi gena CYP2R1, CYP27B1, DBP i VDR kod obolelih od sarkoidoze

Milena Stevanović
Identifikacija klastera gena za biosintezu staurosporina kod izolata Streptomyces sp. BV410 i ispitivanje uticaja butenolida na njegovu ekspresiju

Milica Velimirović
Аnaliza efekta odabranih mikroRNK na ekspresiju gena SOXB u ćelijskim linijama poreklom od glioblastoma

Natalija Azanjac
Izolovanje i molekularna karakterizacija supresora blm mutanta pri replikacionom stresu u Ustilago maydis

Nina Stevanović
Molekularna karakterizacija novootkriveih varijanti kod pacijenata sa primarnom cilijarnom diskinezijom

Sanja Dragašević
Intestinalna tkivna ekspresija IL17A, IL17F, IL23A i TLR9 gena u zapaljenskim bolestima creva

Teodora Malešević
Analiza transkriptoma i funkcionalna karakterizacija regulona dvokomponentnog sistema MqiSR soja Pseudomonas putida WCS358

Vukašin Janković
Bakterije izolovane iz vrste Cotinus coggyria kao izvor enzima sa lakaznom aktivnošću

2019.

Brana Pantelić
Karakterizacija kutinaze iz soja Streptomyces sp. BV286

Danijela Blagojević
Optimizacija proizvodnje nanoceluloze iz soja Komagataeibacter mеdellinensis ID13488

Filip Dužanić
Analiza efekta stresa izazvanog kobalt hloridom na održavanje pluripotentnosti i indukciju neuralne diferencijacije humanih pluripotentnih karcinomskih matičnih ćelija

Ivana Galić
Potraga za novim industrijski značajnim enzimima soja Streptomyces sp. NP10 metodom ciljanog pretraživanja genoma

Jelena Mićević
Uspostavljanje modela infekcije humanim oportunističkim patogenom Staphylococcus aureus ATCC 43300 u zebrici (Danio rerio) i primena modela u identifikaciji novih antimikrobnih jedinjenja.

Jelena Milovanović
Uticaj etanolnog ekstrakta odbrambenog sekreta vrste Megaphyllum unilineatum (C. L. Koch, 1838) (Diplopoda: Julida) na rano razviće zebrice (Danio rerio (F. Hamilton, 1822)) i vijabilnost A549 ćelija humanog adenokarcinoma pluća

Lana Džodanović
Identifikacija informativnih regiona mitohondrijalnih i hloroplastnih genoma kukuruza (Zea mays) važnih za genotipizaciju porekla  elitnih hibrida kukuruza u Srbiji

Lazar Gardijan
Ekspresija gramicidina A, neribozomski sintetisanog antimikrobnog peptida u ekspresionim sistemima Escherichia coli 

Mirjana Latinčić
Izučavanje interakcije malih bioaktivnih molekula različitog porekla sa DNK

Pavle Janić
Komparativna analiza promene ekspresije gena izazvane sušom u listovima kukuruza (Zea mays)

Sandra Predić
Određivanje i poređenje profila ekspresije citokina IL-6 i TNF-α u bolesnom i zdravom tkivu pacijenata obolelih od ulceroznog kolitisa

Živan Stojanović
Optimizacija proizvodnje laktolisterina BU soja Lactococcus lactis subsp. lactis BGBU1-4

2018.

Vanda Balint
Uloga gena SOX2 i SOX9 u reaktivaciji humanih NT2-astrocita

Neda Dragišić
Uticaj stresa izazvanog kratkotrajnom redukcijom glukoze na osobine pluripotentnih karcinomskih matičnih ćelija

Miloš Džebrić
Analiza uloge miR-219 u indukciji neuralne diferencijacije humanih pluripotentnih NT2/D1 ćelija

Gorana Jendrišek
Efekat montelukasta na inflamaciju u ćelijskoj liniji BEAS-2B

Danica Jevtić
Analiza efekta modulacije ekspresije gena SOX18 na karakteristike U251 ćelija glioblastoma

Jovana Kaljević
Identifikacija nove varijante IntI1 gena mobilnih integrona klase I

​Mina Leđenović
Izolacija sojeva roda Lactobacillus sa tanaznom i galat dekarboksilaznom aktivnošću iz silaže

Emilija Milošević
Detekcija proteina Ankrd1a u srcu zebrica (Danio rerio) nakon kriopovrede

Sofija Nešić
Uticaj silicijuma na prevazilaženje deficita gvožđa kod ječma (Hordeum vulgare)

Ivana Srbljak
Ispitivanje uticaja varijanti c.454-397T>C i c.454-351A>G u genu za estrogeni receptor alfa na pojavu infarkta miokarda i stenoze karotida

Milena Stanojević
Analiza profila ekspresije SMAD4 u plućnim ćelijskim linijama

Boris Stojilković
Funkcionalna karakterizacija IntI1S proteina mobilnih integrona klase I

Jovanka Vladejić
Efekti sintetičkih hinona na klijanje semena i rast klijanaca kukuruza  (Zea mays L.)

Marija Vukčević
Izolovanje mutanata Ustilago maydis osetljivih na desikaciju

 

2017.

Ali Musbah Mohamed Aldrhoubi
Diverzitet bakterija u sedimentima odabranih glacijalnih jezera zapadnog Balkana

Marko Bicin
Ispitivanje asocijacije varijanti FokI, BsmI, ApaI i TaqI u genu za vitamin D receptor sa nastankom i prezentacijom Kronove bolesti 

Aleksa Čepić
Povezanost crevne mikrobiote i masnih kiselina kratkog lanca fecesa u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu

Sofija Dunjić
Analiza ekspresije protrombina u permanentnim tumorskim ćelijskim linijama

Stefana Đukanović
Antibakterijska i antibiofilm aktivnost odabranih ekstrakata hmelja (Humulus lupulus)i smilja (Helichrysum italicum)

Jelena Jeremić
Izučavanje efekata N-benzil supstituisanih derivata 4-aminohinolina na međućelijsku komunikaciju i virulentnost bakterija Serratia marcescens i Pseudomonas aeruginosa

Sofija Jovanović
Izolovanje i molekularna karakterizacija sojeva Brevibacillus laterosporus, proizvođača bakteriocina

Marko Kozlina
Ispitivanje asocijacije varijanti FokI, BsmI, ApaI i TaqI u genu za vitamin D receptor sa nastankom i prezentacijom Kronove bolesti

Branislav Lilić
Molekularni mehanizmi rezistencije na fluorohinolone kliničkih izolata roda Achromobacter spр.

Pavle Marinković
Karakterizacija novog agregacionog faktora Lactococcus raffinolactis BGTRK 10-1

Tijana Milićević
Molekularni mehanizmi rezistencije na trimetoprim i sulfametoksazol kliničkih izolata roda Achromobacter sp.

Kristina Popić
Analiza ekspresije gena Ankrd2 kokoši (Gallus gallus)

Nemanja Stamenković
Ekspresija gena ldb3a u odgovoru skeletnih mišića zebrice (Danio rerio) na mehanički stres

Anja Todorov
Karakterizacija laktolisterin-BU operona soja Lactococcus lactis subsp. lactis BGBU1-4

 

2016.

Ana Arsenijević
Uloga retinoične kiseline u regulaciji proliferacije, ćelijskog ciklusa i migracije MCF-7 ćelija poreklom od karcinoma dojke

Emilija Brdarić
Uloga egzopolisaharida mlečnokiselinskih bakterija u zaštiti Caco-2 ćelija od štetnog delovanja kadmijuma

Dunja Đukić
Uticaj metoda izolacije DNK na detekciju prisustva CaMV 35S promotora kvalitativnim PCR-om u proizvodima biljnog porekla

Tamara Jovanović
Analiza protrombina u tumoru debelog creva čoveka

Ana Kojić
Karakterizacija regulatornog proteina ANKRD1 u ćelijskim linijama glioblastoma U87-MG i LN229

Tamara Kovačević
Uticaj inhibitora kinaza mTOR signalnog puta na rano embrionalno razvice zebrice

Ivana Nikolić
Analiza ekspresije gena koji kodira protein DSS1 arabidopsisa u uslovima oksidativnog stresa

Vladislava Stokić Trtica
Razvoj sistema za genetičke manipulacije kliničkim izolatima vrste Acinetobacter baumannii

Danijela Vučićević
Analiza kodirajućeg regiona gena VKORC1 kod pacijenata na terapiji acenokumarolom

 

2015.

Ivana Aleksić
Uloga tripirolnih pigmenata iz streptomiceta u bakterijskoj komunikaciji

Katarina Ćuković
Uloga silicijuma u prevazilaženju stresa izazvanog deficitom gvožđa kod ječma (Hordeum vulgare L.)

Ana Dale
Analiza formiranja biofilma bakterija Burkholderia cepacia kompleksa izolovanih kod pacijenata sa cističnom fibrozom

Jovana Despotović
Analiza efekta povećane ekspresije SOX3 na karakteristike U87 i U251 ćelijskih linija glioblastoma

Aleksej Drino
Korelacija mutacionog statusa gena ATM i TP53 sa mutacionim statusima gena uključenih u proces neoplastične transformacije kod bolesnika sa primarnim limfomom centralnog nervnog sistema

Marija Dragojević
Ispitivanje uticaja FII c.1824C>T varijante na količinu iRNK za protrombin u nukleusu i citoplazmi na modelu stabilno transfekovanih cos-7 ćelija

Sanja Đokić
Analiza ekspresije gena za potencijalni molibdenski transporter, MtrMOT1, u biljci Medicago truncatula

Marija Gredić
Konstruisanje i funkcionalna analiza mutiranih formi humanog proteina SOX14

Magdalena Jerković
Filogenetska analiza termofilnih bakterija izolovanih iz termalnih izvora

Jelena Lazić
Uticaj lizina na dobijanje γ-nitroaldehida reakcijom Michael-ove adicije: komparativna studija organokatalitičkog i biokatalitičkog pristupa

Aleksandar M. Marković
Uticaj biološki aktivnih jedinjenja na među-bakterijsku komunikaciju 

Milka Malešević
Molekularna karakterizacija bakterija vrste Achromobacter xylosoxidans izolovanih kod pedijatrijskih pacijenata

Jelena Spasić
Optimizacija procesa biotransformacije beta-nitrostirena korišćenjem rekombinantne 4-oksalokrotonat tautomeraze

 

2014.

Marina Anđelković
Uticaj varijanti gena NRAMP1 i VDR na izmenjenu funkciju makrofaga kod pacijenata sa tuberkulozom

Danica Bajić
Inerakcija WNT/β-katenin signalnog puta i SOXB1 gena u humanim NT2/D1 ćelijama

Snežana Jovičić
Analiza mutacija u genima BRAF i KRAS u tkivu tumora štitne žlezde

Ivana Kerkez
Genotipizacija i rezistencije na antibiotike kliničkih izolata Stenotrophomonas maltophilia

Marija Mojićević
Molekularna identifikacija i antimikrobna aktivnost streptomicete izolovane iz zemljišta u okolini Novog Sada

Sanja Pavlović
Analiza ekspresije mikroRNK397 i 408 u razviću i stresu izazvanom nedostatkom gvožđa kod krastavca

Marija Petrić
Zebrica (Danio rerio) kao model sistem za ispitivanje delovanja induktora autofagije

Ivana Petrović
Dinamički profil ekspresije SOXB1 proteina tokom neuralne diferencijacije embrionalnih karcinomskih matičnih ćelija in vitro

Nikola Popović
Molekularne osnove rezistencije na antibiotike enterokoka izolovanih iz voda sa područja Beograda

Branislava Ranković
Uspostavljanje uslova za modulaciju Hedgehog signalnog puta u HeLa ćelijama

Svetlana Soković
Analiza prisustva gadB gena u mlečnokiselinskim bakterijama izolovanim iz autohtonih sireva sa područja Balkana

 

2013.

Marijana Arađanski
Polimorfizmi u 3’ kraju gena za protrombin kod pacijenta sa idiopatskom trombofilijom

Irena Jovanović
Identifikacija i karakterizacija produkcije pigmenta kod zemljišnog izolata Streptomyces sp. NP60

Jelena Milić
Biohemijska i geneticka karakterizacija bakteriocina pirodnog izolata L. lactis BGBU1-4

Katarina Novović
Molekularni mehanizmi rezistencije na antibiotike kliničkog izolata Acinetobacter baumanii IMD1865

Ranko Radović
Ispitivanje uticaja polimorfizma c.454-397T>C u genu za estrogeni receptor alfa na pojavu tromboza kod žena sa kancerom dojke

Mina Noshy Takawy
Poremećaj apoptoze kao uzrok akumulacije maligno izmenjenih granulocita u mijeloproliferativnim neoplazijama

Jelena Tošić
Uticaj povećane ekspresije SOX2 gena na migratorni potencijal, proliferaciju i diferencijaciju embrionalnih karcinomskih NT2/D1 ćelija

Milica Tošić
Neuralna diferencijacija pluripotentnih NT2/D1 ćelija u uslovima konstitutivno povećane ekspresije SOX2 gena

 

2012.

Iva Lučić
Polimorfizmi CYP 2C9*2  i CYP 2C9*3 gena za citohrom p450 2C9 u predviđanju optimalne terapijske doze kumarinskih derivata

Haowa Madi
Zavisnost sinteze bakteriocina od prisustva plazmida u sojevima Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29 i BGJAV1

Jelena Marjanović
Efekti modulacije kanonskog WNT signalnog puta na ekspresiju SOX gena u humanim Ntera2/D1 ćelijama

Jovana Mihajlović
Optimizacija proizvodnje undecil-prodigiozina u soju Streptomyces sp. NP4

Marija Miljković
Uloga polisaharida u probiotičkom potencijalu soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8

Sara Selaković
Analiza mikrobioloških zajednica reke Nadele uzvodno i nizvodno od izvora zagađenja

Diana Šević
Uticaj efluenata petrohemijske industrije na sastav mikrobioloških zajednica – metagenomski pristup

 

MAGISTARSKI RADOVI

 

2008.

Brankica Marković
Molekularno epidemiološka analiza prisustva bakterije Listeria monocytogenes u procesu pripreme hrane

 

2006.

Aleksandar Krstić
Uticaj opšteg transkripcionog faktora NF-Y na regulaciju ekspresije humanog SOX3 gena

Milica Nikolić
Molekularna karakterizacija mikroflore kozijeg sira i fenotipska i genotipska identifikacija predominantnih bakterija mlečne kiseline

Maja Tolinački
Konstrukcija mobilizacionog sistema za transfer heterologih gena u bakterijama mlečne kiseline

Katarina Veljović
Izolacija i karakterizacija bakterije mlečne kiseline iz zlatarskog sira

 

2005.

Branko Jovčić
Analiza gena regulisanih psra transkripcionim regulatorom i translaciona regulacija ekspresije rpoS gena u Pseudomonas sp.

Sandra Marković
Analiza autoregulacije kgmB metilaze iz soja Streptomyces tenebrarius

Ivana Bratić
Inaktivacija i funkcionalna analiza poliketid sintaze tipa I u soju Streptomyes sp. MS405

Marijana Ojdanić
Polimorfizmi u beta globinskom lokusu kao markeri za porijeklo i distribuciju beta talasemijskih mutacija u Srbiji i Crnoj Gori

Dragana Majić
Analiza promotorskih svojstava regulatornog regiona gena za metalotionein heljde u transformisanom duvanu

Mira Milisavljević
Kloniranje i analiza gena za novi tip aspartične proteinaze heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Nada Šurbanovski
Proučavanje gametofitne inkompatibilnosti u populacijama divljih vrsta roda Prunus: P. tenella Batsch., P. fruticosa Pall. i P. webbii u Srbiji i Crnoj Gori

Danijela Drakulić
Analiza ekspresije humanih SOX gena primenom neradioaktivne in situ hibridizacije

Isidora Petrović
Ekspresija i analiza promotorskog regiona humanog SOX18 gena

 

2004.

Miloje Savić
Izolovanje i identifikacija soja Streptomyces sp. MS405, proizvođača novog imunosupresora

Jelena Poznanić
Karakterizacija mutacija u genu za fenilalanin hidroksilazu kod pacijenata sa fenilketonurijom i hiperfenilalaninemijom u Srbiji

Tatjana Ilić-Tomić
Ekspresija različitih metilaza u Saccharomyces cerevisiae

Nataša Joković
Izolacija i karakterizacija bakterija mlečne kiseline iz sira sa planine Radan

 

2003.

Aleksandra Divac
Analiza CFTR gena kod pacijenata sa diseminiranim bronhiektazijama i hroničnim opstruktivnim oboljenjem pluća

Jelena Samardžić
Kloniranje i analiza strukture cDNK i gena za subjedinicu 13S rezervnig proteina semena heljde (Fagopyrum esculentum Moench)

Jelena Urošević
Analiza mutacija u genu za TPMT u zdravoj jugoslovenskoj populaciji i kod pacijenata sa ALL i Kronovom bolešću

Marija Đurić
Molekularno genetički markeri u dijagnostici i praćenju akutnih mijeloidnih leukemija

Jelena Đurović
Analiza promotorskog regiona humanog SOX14 gena

Sandra Vajić
Analiza regulatornih sekvenci kgmB gena bakterije Streptomyces tenebrarius

Jelena Lozo
Biohemijska i genetička karakterizacija soja Lactobacillus paracasei BGBUK216, proizvodjača dva bakteriocina

Ivana Tonić
Regulacija ekspresije genaza proteina iz humanog izolata Lactobacillus ramnosus BGT10

Dragan Cvetanović
Biohemijska i genetička karakterizacija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline

 

2002.

Aleksandra Nikolić
Pretraživanje CFTR gena na mutacije i polimorfizme kod pacijenata sa hroničnim pankreatitisom

Valentina Đorđević
Zastupljenost G20210A mutacije u genu za protrombin i C677T mutacije u genu za metilentetrahidrofolat reduktazu u zdravoj jugoslovenskoj populaciji i kod pacijenata sa dubokim venskim trombozama

 

2001.

Ljiljana Rakićević
Molekularna dijagnostika promena u genima za faktore koagulacije V i VIII kod poremećaja hemostaze

Jelena Begović
Globalni regulatori gena za penicilin-amidazu kod Escherichia coli

Ivana Morić
Detekcija respiratornih virusa i bakterija PCR metodom

Milica Ševo
Uloga C-terminusa u posttranslacionoj obradi enzima penicillin amidaze iz Escherichia coli

Nada Pavković
Izučavanje uticaja kloniranih genetičkih elemenata na stabilnost 2 mm plazmida Saccharomyces cerevisiae

Nataša Skoko
Izučavanje ekspresije humanog b-interferona u metilotrofnom kvascu Pichia pastoris

 

2000.

Slavica Arsenijević
Mutaciona analiza kloniranog promotora P15 iz bakterije Lactobacillus acidophilus

Nataša Kovačević-Grujičić
Funkcionalna analiza promotora bbminy-globinskog gena pacova

Marija Mijatović
Transdukcijahematopoetskih ćelija (K-562, MELiREL) retrovirusnimvektoromLNCX

Milan Spasić
Izučavanje rekombinantnih interspecijskih penicilin G acilaza

Irena Spasojević
Molekularna analiza proteolitičke aktivnosti prirodnih izolata laktobacila

Nataša Stojićević
Protein-DNK interakcije u regulatornom regionu gena za penicilin amidazu Escherichia coli

 

1999.

Slavica Stanojčić
Kloniranje i karakterisanje SOX18 gena čoveka

Dejan Lazić
Analiza ekspresije adultnih b-globinskih gena pacova

Jelena Kušić
Skrining na mutacije i polimorfizme u okviru CFTR gena kod pacijenata sa azospermijom

 

1998.

Jelena Brkljačić
Konstruisanje i analiza cDNK biblioteke semena heljde u srednjoj fazi razvića

Aleksandra Đurković
Karakterizacija proteina od 68 kD u retikulocitima i eritrocitima pacova

Olivera Gajić
Genetička i biohemijska karakterizacija soja Lactococcus lactis subsp. lactis BGMN1-5, proizvodjača bakteriocina

Milan Joksimović
Povezanost atopijskih bolesti sa mutacijama na 11-tom hromozomu

Marina Lušić
Ispitivanje eritroidno specifičnih izoformi proteina 4.1 kod beogradskog laboratorijskog (b/b) pacova

Nataša Milojević
Regulacija ekspresije gena za različite metilaze 16S rRNK kod proizvodjača aminoglikozidnih antibiotika

Tamara Rajić
Lokalizacija i identifikacija kontrolnih elemenata odgovornih za aktivaciju SOX3 gena retinoičnom kiselinom

Ivana Strahinić
Izučavanje strukturne homologije plazmida soja Lactococcus lactis subsp. lactis biovat. diacetylactis S50

Snežana Kojić
Tri nukleaze izolovane iz jedara embriona Drosophila melanogaster

Nikola Arsić
Primena metode lančanog umnožavanja DNK (PCR) u analizi pacijenata sa poremećajima u determinaciji pola

Maja Vujić
Analiza SOX gena koji se eksprimiraju u mozgu fetusa čoveka

 

1996.

Nataša Vukov
Analiza konjugabilnog plazmida pMZ1 bakterije Micromonospora zionensis

Nataša Miladinov
Kloniranje i analiza proteinaznog regiona prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29

Sonja Pavlović
Komponenete regulatornog sistema adultnog b-minor globinskog gena pacova

Vesna Todorović
DNK-vezivni proteini Drosophilae - selekcija i amplifikacija vezivnog mesta

Miloš Vujanac
Konstrukcija sistema za ekstrahromozomsku replikaciju plazmida u embrionima Drosophila melanogaster

 

1995.

Milija Jovičić
Izoleucinski auksotrofi bakterije Escherichia coli K12 pokazuju povećanu rezistenciju na antibiotik novobiocin

Erika Varkonyi-Gašić
Analiza polyA RNK semena heljde u razviću

Saša Radoja
Analiza regulatornih regiona gena za penicilin amidazu iz E.coli ATCC11105

 

1994.

Radmila Ivanišević
Kloniranje i analiza nov gena odgovornog za rezustenciju bakterije Escherichia coli K12 na novobiocin

 

1993.

Orce Jovčevski
"Otisci" DNK pomoću repetitivnih DNK proba virusa i mogućnosti primene

Vladimir Jurukovski
Detektovanje hromozomskih aberacija in situ hibridizacijom

Jelena Marjanović
Sinteza globinskih polipeptida u eritroidnim ćelijama Beogradskog anemičnog pacova

 

1992.

Gordana Đorđević
Kloniranje i karakterizacija promotora laktobacila

Milan Kojić
Genetička i biohemijska karakterizacija proteinaznog sistema bakterija mlečne kiseline

Suzana Savković
Ekspresija eritroidno-specifičnih gena u tkivima anemičnog pacova

 

1991.

Branka Dabović-Brukner
Analiza polimorfizama lokusa za cističnu fibrozu

Milorad Kojić
Kloniranje i karakterizacija gena za rezistenciju na gentamicin bakterije Micromonospora zionensis

Mirjana Milić

cysB gen i rezistentnost bakterije Escherichia coli K12 na antibiotik novobiocin

Marija Vujčić
Analiza mesta otpočinjanja replikacije plasmida laktobacila

Žaklina Strezoska
Sekvenciranje genomske DNK: razvoj metode hibridizacije oktamernih i kraćih oligonukleotida sa DNK

 

1990.

Dragana Ajdić
Kloniranje i analiza levog terminusa inverzije u laktoznom regionu hromozoma E. coli K12

Bojana Bojović
Analiza kloniranih promotora soja Lactococcus lactis ssp. lactis NP45

Ivan Brukner
Dezoksiribonukleaza i kao detektor strukturne varijabilnosti DNK

Goran Jovanović
Homologa rekombinacija hromozomalnih insercionih sekvenci kao mogući način regulacije ekspresije gena u E. coli K12

Tatjana Kostić
Kloniranje i sekvenciranje mutacija u soju E. coli K12 defektnom u genu za DNK polimerazu I

Mila Petrović
Efikasnost replikacije i mutageneza: strukturna analiza mutacija u histidinskom operonu bakterije Escerichia coli K12 deficitarne za DNK polimerazu I

 

1989.

Jasna Rakonjac
Rezistentnost na novobiocin u trp-top-cysB regionu bakterije Escherichia coli K12 i moguća relacija sa topoizomerazno-giraznim sistemom

 

1988.

Zorica Čkrebić
Transfer i ekspresija gena za humani beta interferon kloniranog u retrovirusni vektor

Gordana Trojanović
Regulacija ekspresije gena za humani beta-1 interferon u mišjim ćelijama u kulturi

Dragica Radosavljević
Molekularna organizacija lokusa za b adultne lance hemoglobina pacova

 

1987.

Milena Stevanović
Izolovanje fragmenata hromozomske DNK koji sadrže gene za globinske beta polipeptidne lance

 

1986.

Dragica Radojković
Autoantitela protiv tireoglobulina u bolesnika sa hipertireozom i hronicnim linfocitnim tireoiditisom - ispitivanje afiniteta za tireoglobulin

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET