Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Jedinica za modelovanje neurorazvojnih poremećaja

Neurorazvojni poremećaji (eng. neurodevelopmental disorders - NDDs), kao što su intelektualna ometenost, poremećaji iz spektra autizma, hiperkinetički poremećaj sa poremećajem pažnje (ADHD), shizofrenija i bipolarni poremećaj, predstavljaju grupu kompleksnih i heterogenih oboljenja prouzrokovanih promenama u toku ranog razvića mozga. Prevalenca NDDs je 10-15% sa tendencijom porasta u poslednjih nekoliko godina. NDDs imaju visok socio-ekonomski značaj i utiču na kognitivne, socijalne i motorne sposobnosti bolesnika. Tretmani NDDs su usmereni na simptome zbog toga što su molekularni mehanizmi koji se nalaze u osnovi NDDs još uvek nedovoljno poznati.

Jedinica za modelovanje neurorazvojnih poremećaja, kao sastavni deo STREAMLINE HUB-a, je fokusirana na proučavanje molekularnih mehanizama koji se nalaze u osnovi NDDs. Formirana je 2024. god kao rezultat aktivnosti sprovedenih u okviru Horizon Europe Twinning projekta- STREAMLINE.

Aktivnosti:

  • Generisanje i karakterizacija indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija (eng. iPSCs)

  • Neuralna diferencijacija

  • In silico predikcija potencijalnih ciljnih mesta terapije

  • Razvijanje 3D model sistema

  • Razvijanje ko-kultura

  • Razvijanje sistema za testiranje jedinjenja

  • Ispitivanje osnovnih osobina ćelija (vijabilnost, proliferacija, ćelijska smrt, migracija)Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET