Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Nataša Golić

Naučni savetnik
Grupa za interakcije probiotika i mikrobiote sa domaćinom
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju (LMM)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 64 8044096
Tel:     +381 11 3975960
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: natasag@imgge.bg.ac.rs         

OBRAZOVANJE

1999 - Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB),
("Analiza regulacije proteinaznih gena prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29")
1996 - Magistar bioloških nauka, BF, UB
("Kloniranje i analiza proteinaznog regiona prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29").
1993 - Diplomirani biolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2013 - naučni savetnik, IMGGI, UB
2005 - 2012 - viši naučni saradnik, IMGGI, UB
2000 - 2005 - naučni saradnik, IMGGI, UB
1996 - 2000 - istraživač saradnik, IMGGI, UB
1994 - 1996 - istraživač pripravnik, IMGGI, UB

OSTALE AKTIVNOSTI     

2015 - Suosnivač Invetlab d.o.o., prve spin-off kompanije Instituta;
2016 - Rukovodilac Sektora za transfer tehnologije; 
2013 - delegat IMGGI u Skupštini Zajednice instituta
1997 - član Udruženja mikrobiologa Srbije (Federation of European Microbiological Societes)
2002 - član Društva genetičara Srbije
2014 - član Društva prehrambenih tehnologa Srbije

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

Oblast naučnog istraživanja obuhvata: analizu sastava mikrobiote u korelaciji sa različitim bolestima ljudi i životinja, identifikaciju novih mikrobioloških markera koji su pozitivno korelisani sa dobrim zdravstvenim statusom ljudi i životinja, analiza probiotičkog potencijala prirodnih izolata bakterija, izučavanje interakcije probiotičkih bakterija sa domaćinom, biohemijska karakterizacija bioaktivnih jedinjenja sintetisanih od strane probiotičkih bakterija. Tekući projekti se odnose na karakterizaciju gena i faktora odgovornih za probiotički potencijal laktobacila (egzopolisaharidi, GABA, imunomodulatori, neurotransmiteri, indukcija autofagije). Osim toga, razvoj novih terapeutskih strategija za prevenciju i tretman različitih bolesti i formulacija probiotičkih kultura za ljude i životinje.

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET