Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Transfer tehnologije i inovacije

Pored fundamentalnih istraživanja kao osnovne delatnosti, IMGGI deo svojih aktivnosti sve više usmerava ka primeni znanja i rezultata istraživanja u humanoj i veterinarskoj medicini, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, kao i zaštiti životne sredine. IMGGI orjentiše svoje snage ka procesu transfera tehnologije kako bi podržali ekonomski razvoj zemlje i povezali se sa vodećim domaćim i stranim istraživačko-razvojnim i privredno-proizvodnim organizacijama.

Ideja razvoja inovacija i transfera tehnologije ima za cilj ekonomski i ukupni društveni razvoj zemlje. Istraživanje i inovacije prate opredeljenje Republike Srbije da uspostavi širi društveni konsenzus kako bi investicije u znanje i inovacije osigurale dugoročni prosperitet čitavog društva.

Spin-out kompanije (2)

Proizvodi

Hira Pet

Hira Vet

Licence (4)

  • Phytonet (proizvod Candberrol)
  • Phytonet
  • InvetLab
  • Dia solution

Intelektualna svojina

Patent:

  1. Nova probiotička starter kultura za humanu i animalnu upotrebu
  2. Ekstrakti Aristotelia chilensis u tretmanu gljivičnih infekcija

Ugovor o saradnji u oblasti patenata - PCT:

  1. Ekstrakti Aristotelia chilensis u tretmanu gljivičnih infekcija.

Projekti u razvoju (19)

Trenutno je 5 projekata na programu Transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost koji su svoj razvoj nastavili nakon uspešno dokazanih koncepata istoimenog programa Fonda za inovacionu delatnost. 

IMGGI kroz projekat Svetske Banke SAIGE dodatno finansira interne projekte Dokaza koncepta, ukupno odobrenih 14.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET