Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka (LMBB) je osnovana 2002. godine od strane dr Vesne Maksimović. LMBB se koristeći različite metodološke pristupe na različitim model organizmima bavi istraživanjem:

 • ćelijskih procesa uključenih u odgovor biljaka na različite tipove stresa na modelu Arabidopsis thaliana preko generisanja knockout i/ili knockdown mutanata za biljne gene od interesa primenom CRISPR-Cas tehnologije, kao i linija u kojim su ovi geni overeksprimirani
 • molekularnih osnova tolerancije kukuruza na niske temperature i vodni deficit analizom transkriptoma i metaboloma lista.  Cilj istraživanja je pronalaženje novih molekularnih markera koji bi olakšali selekciju hibrida sa stabilnim prinosom u promenljivim sredinskim uslovima.

 • interakcija između biljaka i korisnih bakterija- „growth promoting bacteria“, koje imaju veliki potencijal za primenu u poljoprivredi

 • populaciono-genetičkih i filogeografskih aspekata kao i evolutivnih odnosa biljnih vrsta u cilju unapređivanja gajenih i zaštite ugroženih, endemičnih biljnih vrsta, i unapređenja životne sredine
 • molekularnih mehanizama koji leže u osnovi važnih ćelijskih procesa: zaštite integriteta DNK, rezistencije na desikaciju i recikliranja oksidativno oštećenih biomolekula,  na modelu Ustilago maydis – patogene gljive kukuruza
Tekući projekti
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976414
Faks: +381 11 3975808

lab08@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.