Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima

Rukovodilac: dr Niko Radulović

            Ciljevi projekta su: a) dobijanje (sinteza i izolovanje) ekološki pogodnih jedinjenja (i smeša koje ih sadrže) prirodnog porekla sa alfa,beta-nezasićenim karbonilnim sistemom kao farmakoforom, a koja bi mogla imati primenu u farmaciji, agronomiji i prehrambenoj industriji; formiranje višedimenzionalnih spektralno okarakterisanih (MS, NMR, IR, UV) kombinatornih biblioteka (KB) alfa,beta-nezasićenih estara, amida i ketona, te njihovih sintetskih analoga i derivata, korišćenjem nekoliko tipova target reakcija (aldolna kondenzacija, (trans)esterifikacija, građenje amida, Fridel-Kraftsovo acilovanje, redukcija i oksidacija), b) unapređenje metodologije dobijanja KB zamenom klasičnih hemijskih reakcija sa onima koje se odvijaju na površini čvrstog katalizatora; ovakav pristup omogućava selektivnost, lakšu separaciju faza, minimalan imput reagujućih vrsta, recikliranje/regenerabilnost katalizatora i solvent-free uslove; KB fizičko-hemijski (XRD, SEM, EDX, FTIR, LTN2AD) okarakterisanih heterogenih katalizatora, v) formiranje dodatnih koordinata KB kroz skrining biološke aktivnosti (antibakterijska, antifungalna, citotoksična i antikancer), g) razvijanje novog pristupa statističkoj manipulaciji izabranih dimenzija KB. Konačni ishod projekta je logistička podrška svakog od koraka u okviru sekvence: balasna biljna sirovina (odabir) - sirovi ekstrakt - transformisani ekstrakt (na ekološki najprihvatljiviji način) - korisni biološki aktivni materijal.

Please publish modules in offcanvas position.