Definisanje taksonomskog statusa bukve u Srbiji

Rukovodilac: Prof. dr Mirjana Šijačić-Nikolić 

            Čiste i mešovite bukove sastojine su veoma zastupljene na Balkanu. Međutim, ne postoji koncenzus u vezi sa brojem vrsta roda Fagus L. koje postoje na ovom području niti u vezi sa njihovom distribucijom. Jedna grupa autora priznaje samo evropsku (Fagus sylvatica L.) i istočnu bukvu (Fagus orientalis Lipsky), dok druga grupa autora smatra da su navedene vrste slabo zastupljene na Balkanu, na kojem dominira mezijska bukva(Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.). Mezijska bukva je po morfologiji vrlo slična evropskoj i istočnoj bukvi te može predstavljati podvrstu koja je nastala interspecijskom hibridizacijom. Međutim, postoji i mišljenje da mezijska bukva predstavlja zasebnu vrstu, koja je izdvojena na osnovu morfoloških svojstava. S obzirom da bukove šume u Srbiji čine 29,3% obrasle površine i da je neophodno izvršiti harmonizaciju sa evropskim standardima koji ne priznaju mezijsku bukvu, što predstavlja problem i tokom prometa reproduktivnog materijala, neophodno je razrešiti sve nedoumice u vezi sa taksonomskim statusom mezijske bukve. To će biti realizovano angažovanjem stručnjaka iz različitih naučnih oblasti (dendrologije, genetike, fitocenologije, botanike, pedologije i semenarstva) i primenom multidisciplinarnog pristupa koji će obuhvatiti molekularno-genetičke, morfološke i anatomske analize individua sva tri taksonabukve (mezijske, evropske i istočne bukve) iz populacija iz celog areala rasprostranjenja u Evropi.

Please publish modules in offcanvas position.