Funkcionalna karakterizacija mišićnog signalnog proteina Ankrd2 kod ptica

Principal Investigator: Dr Snezana Kojic 

            Proteini familije mišićno-specifičnih mehanosenzora (MARP, engl. Muscle Ankyrin Repeat Proteins) Ankrd2 i Ankrd1/CARP imaju važnu ulogu u regulaciji transkripcije, održavanju strukture miofibrila, kardiogenezi i miogenezi. U mišićnoj ćeliji protein Ankrd2 je važan regulatorni molekul koji aktivno učestvuje u među- i unutarćelijskim signalnim putevima. Ankrd2 fizički interaguje kako sa transkripcionim faktorima (p53, YB-1 i PML), tako i sa strukturnim i signalnim proteinima (teletonin, ZASP, kalpain 3, titin, Akt2, ZO-1). Akumulacija Ankrd2 u jedrima mišićnih ćelija nakon povrede mišića, kao i u toku proliferacije mioblasta podržava njegovu ulogu u regulaciji ekspresije gena. Osim što su okarakterisani kod čoveka i glodara, članovi familije MARP su proučavani i na modelu svinje, ovce, pileta, bika i juneta. Rezultati ovih studija mogu imati potencijalni impakt na ekonomski aspekt proizvodnje mesa. Noviji rezultati naših saradnika iz Kine su pokazali da se Ankrd1/CARP kod ptica primarno eksprimira u skeletnim mišićima, za razliku od sisara gde se specifično eksprimira u srcu. Ovi rezultati nameću pitanje funkcije proteina Ankrd2 u skeletnim mišićima ptica. Zato smo pretpostavili da se funkcija Ankrd2 promenila tokom evolucije, kao što se desilo i sa funkcijom Ankrd1/CARP. Shodno tome, cilj ovog projekta je da funkcionalno okarakterišemo Ankrd2 ptica na modelu White Leghorn pileta. Genomi pileta i sisara se dosta razlikuju kako u veličini, tako i u kodirajućim i regulatornim sekvencama, što za posledicu ima i različite mehanizme razvića skeletnih mišića. Stoga će karakterizacija proteina Ankrd2 kod ptica obuhvatiti: in silico analizu gena i proteina Ankrd2 kod ptica; utvrđivanje prostornog i vremenskog obrasca ekspresije kod adultnih ptica, kao i tokom miogeneze; ispitivanje uticaja miostatina, negativnog regulatora miogeneze, na ekspresiju Ankrd2, i funkcionalnu analizu Ankrd2 u procesima proliferacije mioblasta, miogene diferencijacije i apoptoze. Realizacijom ovog projekta očekujemo dobijanje prvih informacija vezanih za ekspresiju i lokalizaciju Ankrd2 kod ptica. Podaci koji se odnose na ovaj protein u ne-sisarskim model sistemima su veoma oskudni. Takođe očekujemo informacije koje će ukazati na evolutivni put MARP familije mišićno specifičnih regulatornih proteina. Pored toga, fetalni mioblasta pileta biće uvedeni kao novi animalni model sistem za proučavanje biomarkera u našoj laboratoriji, koji je od značaja i za karakterizaciju drugih mišićno-specifičnih proteina.

Please publish modules in offcanvas position.