Дипломски радови

2021.

Лена Пантелић
Пиоцијанин: биосинтеза и биотехнолошки потенцијал

 

2020.

Маја Водник
Биокаталитичка трансформација одабраних дихидропиридина

 

2017.

Милица Јоксимовић
Ефекат антиинфламаторних лекова на протеински профил инфламаторних ћелија

Стефан Масловар
Антифунгална активност бактерије Streptomyces sp. BV221, изоловане из ризосфере коприве

Марија Вукчевић
Изоловање мутаната Ustilago maydis осетљивих на водоник пероксид

 

2016. 

Ивана Вукојевић Буквин
Потрага за имин редуктазама у сојевима рода Streptomyces 

 

2015. 

Игор Асановић
Изоловање и карактеризација новог термоалкалофилног бактеријског соја и његовог целулолитичког ензима 

 

2014. 

Ена Букић
Утицај генетичке варијанте rs9516519 ABCC4 гена на терапијом изазвану токсичност код пацијената оболелих од дечје акутне лимфобластне леукемије 

Јелена Симић
Утицај варијанте FIIc.*64_66del на интеракцију 3’ краја гена за протромбин са протеинима HepG2 ћелијске линије 

Младен Степановић
Детекција варијанте UGT1A1*28 значајне као дијагностички маркер у Жилберовом синдрому и фармакогенетички маркер приликом терапије Иринотеканом

 

2013. 

Александар Бартоломе
Оптимизација услова коришћења анти-Виментин антитела у Western blot техници и анализа експресије Виментина током неуралне диференцијације NT2/D1 ћелија 

Ђорђе Радуловић
Ефекти кверцетина и LiCl на активност канонског (β-katenin/TCF) Wnt сигналног пута у NT2/D1 ћелијама 

Александра Ванчевска
Оптимизација методе за одређивање деоксирибонуклеазне активности у биолошким узорцима 

 

2012. 

Срђан Бошковић
Утицај полиморфизама у промотору гена за неутрофилну еластазу на терапијски одговор код деце са идиопатским бронхиектазијама 

Јована Деретић
Анализа великих делеција у CFTR гену код пацијената са цистичном фиброзом 

Александра Милетић
Структурна анализа егзона који кодирају MH2 домен SMAD4 протеина код пацијената оболелих од астме 

 

2011. 

Сандра Драгичевић
Структурна анализа промотора гена за TGF-B1 код пацијената са астмом 

Драгана Николић
Улога силицијума у стресу изазваном вишком бакра код краставца (Cucumis sativus L.) 

Никола Новчић
VNTR полиморфизам у 3’крају гена за PAH: клонирање и популационо-генетичка анализа 

Вања Радуловић
Карактеризација земљишних изолата са способношћу деградације ароматичних једињења

 

2010. 

Слободан Давидовић
Иницијална карактеризација NT2/D1 ћелијских клонова стабилно трансфектованих SOX2/pcDNA3.1 експресионим конструктом 

Кристел Класен (Kristel Klaassen)
Функционална анализа осмог интрона гена за PAH у К562 in vitro систему 

Ивана Маџовска
Идентификација хомолога MLPK гена Brassica rapa код хељде и испитивање његове потенцијалне улоге у self-инкомпатибилном одговору хељде 

Марина Николић
Клонирање промоторског региона хуманог GΥ глобинског гена 

Иван Радин
Улога металотионеина хељде (Fagopyrum esculentum Moench) у одбрани биљних ткива од стреса изазваног јонима Cd2+ 

Немања Станисављевић
Антиоксидативни ензими у одговору хељде (Fagopyrum esculentum Moench) на стрес изазван потапањем 

Милош Станојловић
Изоловање и идентификација толуен-деградујућих бактерија из узорака седимента реке Тамиш 

Дијана Такић
Оптимизација трансфекције NT2/D1 ћелија методом калцијум-фосфатне преципитације

 

2009. 

Катарина Арсикин
Клонирање промоторског региона хуманог гена BCL2L12 

Милица Ћирић
Анализа улоге EGR1 транскрипционог фактора у регулацији експресије хуманог SOX18 гена 

Јована Јаснић
Утицај серума и ретиноичне киселине на неуралну диференцијацију NT2/D1 ћелија праћењем експресије SOX3 гена 

Милица Јевтић
Анализа улоге транскрипционог фактора ZBP-89 у регулацији тренаскрипције SOX3 гена 

Никола Котур
Утицај различите архитектуре VNTR*4 поновака промоторског региона имеркаптопуринских лекова на транскрипцију гена за TPMT 

Олга Протић
Испитивање интеракције протеина Nkx2.5 и p53 

Ива Прунер
Заступљеност C1040T полиморфизма у гену за тромбином активирани инхибитор фибринолизе код жена са идиопатским спонтаним побачајима 

Душица Радош
Анализа ефекта доминантно-негативног мутанта MEIS1 протеина на експресију хуманог SOX3 гена 

Биљана Станковић
Улога FasR/FasL система у патогенези мијалопролиферативних неоплазија 

 

2008. 

Срђан Гавриловић
BY 2 ћелијска линија дувана (Nicotiana tabaccum L:var Bright Yelow) - стандардизација метода криопрезервације и трансформације 

Милица Павловић
Генерисање клонова NT2/D1 ћелија са повећаном експресијом хуманог SOX2 гена 

Марија Пешић
Анализа протеолитичке активности и утврђивање типа протеиназних гена код одабраних сојева лактобацила 

 

2007. 

Сања Бајкић
Експресија GrmA метилтрансферазе из Micromonospora purpurea 

Живко Јовановић
Улога антиоксидативних ензима у одговору хељде на UV-B зрачење 

Бранислав Крљанац
Испитивање интеракције протеина CARP и p53 методом GST pull down 

Бојана Лучић
Ефекат ниске температуре као фактора абиотичког стреса на антиоксидативне ензиме хељде 

Милан Обрадовић
Молекуларна детерминација и анализа протеолитичке активности одабраних изолата лактобацила 

Јелена Станисављевић
Улога ClpXP протеазе у посттранслационој регулацији експресије rpoS и psrA гена у Pseudomonas putida WCS358 

Сандра Вранић
Испитивање интеракције протеина алфа актинин-2 и YB-1 

 

2006. 

Александар Крстић
Изоловање цДНК за гене металотионеина експримиране у средњој фази сазревања семена хељде 

Тања Наранчић
Експресија потенцијалних домена KgmB метилазе 

Иван Нишевић
Анализа C677T полиморфизма у гену за MTHFR код пацијената са хроничним панкреатитисом и код пацијената са аденокарциномом панкреаса 

Дражен Папић
Клонирање ibpA гена и ibpAB оперона и провера толеранције на топлотни стрес 

 

2005. 

Сања Авеић
Мутације у FLT3 гену као маркери за дијагностику и праћење акутних мијелоидних леукемија 

Милена Боцић
Примена in situ хибридизације у пренаталној дијагностици најчешћих нумеричких аберација хромозома на некултивисаним ћелијама плодове воде 

Јасмина Дикић
Анализа улоге транскрипционог фактора HNF3 beta у регулацији транскрипције SOX14 гена 

Ана Јовичић
In vitro синтеза РНК молекула са потенцијалним регулаторним секвенцама kgmB гена 

Мила Љујић
Стандардизација услова за анализу гена за алфа-1-антитрипсин DGGE методом 

Милена Радмиловић
Анализа интеракције транскрипционих фактора и промотора гена за тиопурин С-метил метилтрансферазу 

Ана Стевановић
Оптимизација методе електрофоретске анализе на гелу са градијентом денатуришућег агенса (DGGE) ’’широког спектра’’ за детекцију мутација у гену за фенилаланин хидроксилазу 

Ана Стојановић
Реаранжмани у генима за имуноглобулине и Т-ћелијски рецептор као маркери за праћење минималне резидуалне болести 

Марија Шумаковић
Клонирање промоторског региона гена за тиопурин С-метил трансферазу у репортерски вектор 

Бранко Томић
Анализа егзона 3 CFTR гена код белгијских пацијената са COPD

 

2004. 

Јулуја Белеј
γ-Глобински ген као модификатор код таласемијских синдрома 

Милош Бусарчевић
Карактеризација fhu оперона у соју Lactococus lactis NZ9000 

Јелена Динић
Анализа егзона 17б, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 CFTR гена код инфертилних мушкараца 

Лидија Ђокић
Анализа 16s рДНК библиотека пореклом од укупне ДНК изоловане из ризосфера Ramonda nathaliae и Ramonda serbica 

Димитрије Крстић
Синдроми условљени микроделецијама у региону 22q11.2 и њихова детекција применом методе Флуоресцентне in situ хибридизације 

Тамара Перишић
Молекуларна дијагностика α-таласемија у Србији 

Маја Стојиљковић
Иницијална дијагностика и праћење минималне резидуалне болести код акутних леукемија 

Марија Трајковић
Конструкција компетитора за квантификацију односа sFAS и mFAS алтернативно обрађених транскрипата са fas гена 

 

2003. 

Љубица Перишић
Полиморфизми у β-глобинском генском локусу као маркери за порекло и дистрибуцију β-таласемијских мутација 

Тијана Савић
Мутациона анализа потенцијалног места везивања RXRα у регулаторном региону SOX3 гена 

Милош Спасић
Заступљеност A19911G полиморфизма у гену за протромбин код носилаца FII G20210 мутације 

Марија Станковић
Одређивање учесталости F508del и мутација у 11. егзону CFTR гена у здравој југословенској популацији 

Маја Толиначки
Молекуларно-генетичка детерминација хуманих вагиналних изолата BMK 

 

2002. 

Бранко Јовчић
Карактеризација бактеријске микрофлоре добојског сира 

Драгана Мајић
Анализа клонова специјализоване субгеномске библиотеке хељде 

Мира Милисављевић
Идентификација цДНК за субјединицу 13S глобулина-регулаторног протеина семена хељде 

Бранка Петручев
Карактеризација мутацја у гену за тиопурин С-метилтрансферазу у пацијената са Crohn-ovom болешћу 

Тамара Зорановић
Стратегија карактеризација мутација у пацијената са синдромом нестабилних хемоглобинопатија 

 

2001. 

Слободан Чулина
Брза и поуздана детекција β-таласемијских мутација методама реверзног дот блот (RDB) и алел специфичног PCR-a (ARMS) 

Александра Дивац
Употреба алелских лествица у типизацији ДНК 

Татјана Ђуреиновић
Молекуларна дијагностика наследне хемоглобинопатије - Hb lepore 2001 

Милан Етински
Експресија модификованог хуманог β-интерферонског гена у метилотрофном квасцу Pichia pastoris 

Мирјана Гагић
Стандардизација услова за детекцију FV Leiden и FII G20210A мутација мултиплекс PCR-ом из пуне крви 

Андријана Клајн
Заступљеност 677C→T мутације у гену за метилен-тетрахидрофолат редуктазу у здравој југословенској популацији 

Сања Крпић
Детаљна анализа везаних места у оквиру промоторског региона хуманог SOX3 гена које препознају протеини из NТ2/D1 ћелија 

Александар Крстић
Конструисање и клонирање кратких тандемских поновака 

Тамара Михаиловић
Индиректна дијагностика хемофилије Б анализом ТаqI полиморфизма у оквиру четвртог интрона гена за фактор коагулације IX 

Аница Мијановић
Испитивање пеницилин амидазне активности рекомбинантних клонова Pichia pastoris 

Олга Момчиловић
Карактеризација протеиназе соја Lactobacillus divergens BG742 

Јелена Познанић
Молекуларна дијагностика наследне хемоглобинопатије- Hb sabine 

Милоје Савић
Развој методе за идентификацију актиномицета и детекција гена за биосинтезу макролидних имуносупресора 

Лидија Шенеровић
Изоловање рекомбинантних клонова Pichia pastoris са вишеструким инсерцијама функционалног Providencia rettgeri pac гена 

Гордана Тимотијевић
Парцијална карактеризација аспартичне протеиназе хељде 

Ивана Тонић
Компаративна анализа сојева Lactobacillus rhamnosus на присуство prtR гена 

Јелена Вујовић
Конструисање vma 22 соја квасца Saccharomyces cerevisiae 

 

2000. 

Милош Алексић
Клонирање у pQE42 експресиони вектор кодирајуће секвенце гена хељде за протеин сличан металотионеину 

Ана Басић
Клонирање дела секвенце SOX2 гена слепог кучета 

Ива Бауер
Секвенцирање дела SOX гена раставића 

Зафир Бураеи
Бојење хромозома човека методом флуоресцентне in situ хибридизације 

Владимир Јаковљевић
Регулација експресије гена за пеницилин Г амидазу Escherichia coli у стационарној фази раста 

Ана Костић
Анализа проиродних изолата лактобацила резистентних на низин 

Вера Козјак
Анализа експресије sgm гена у соју Micromonospora melanosporea 

Марија Михаиловић
Оптимизација услова за изолацију Таq полимеразе из бактерије Escherichia coli  (Ampli TaqTM) 

Александра Николић
Дијагностика цистичне фиброзе специфичном PCR мутагенезом 

Јовица Нинковић
Изолација и карактеризација оралних лактобацила 

Бојана Панић
Стандардизација услова за анализу локуса YNZ22 

Наташа Папић
Изолација актиномицета из земље и њихова карактеризација 

Владимир Петровић
Поређење prt гена природних изолата лактобацила са prtХ геном 

Маријана Радоњић
Чишћење плазмида и трансформација хуманог вагиналног изолата Lactobacillus fermentum  KC5b 

Сандра Стефановић
Анализа 68кД протеина у мембрани еритроцита β таласемичних пацијената 

Јелена Стојић
Изолација и идентификација актиномицета из земље и испитивање њихове активности 

Јелена Урошевић
Примена методе реверзног дот блота (RDB) за дијагностику β-таласемија 

 

1999. 

Сања Анђелковић
Протеин топлотног стреса од 70 кД (Hsp70) у мембране хуманих Б-лимфобластоидних ћелија у случају X-везане хроничне грануломатозне болести (H-CGD) 

Јелена Аврамовић
Идентификација геномског клона који садржи ген за протеин металотионеинског типа хељде 

Дубравка Георгијевић
Дијагностика хемофилије А RFLP анализом полиморфизма BclI у интрону 18 гена за коагулациони фактор VIII 

Маја Јагодић
Фино мапирање епитопа мијелин олигодендроцитног гликопротеина (MOG) 63-87 код пацијената оболелих од мултипле склерозе 

Тамара Крсмановић
Анализа секвенце фрагмента ДНК низводно од sgm гена код Micromonospora zionensis 

Ванеса Мунћан
Експресија sgm гена у лактококама и лактобацилима 

Сања Павловић
Конструкција и анализа делеционих мутаната промоторског региона β-δ мини глобинског гена пацова клонираног у репортерски вектор pCATH3βγ 

Бранислава Подушка
Анализа дсДНК вируса изазивача јамичавости стабла јабуке 

Андреја Васиљев
Анализа иРНК фибробласта београдског (б/б) пацова методом “Differential display by PCR” 

Јелена Вукашиновић
Анализа производње бактериоцина IS29 у природном изолату Lactococcus lactis  subsp.  lactis  BGIS29 

 

1998. 

Александар Бајић
Идентификовање клонова са инсертом у процесу конструисања библиотеке цДНК из семена хељде у развићу 

Јелена Беговић
Утицај примарне структуре ДНК на регулацију експресије гена за пеницилин Г амидазу код Escherichia coli 

Владан Божовић
Идентификовање популација геномских фрагмената који садрже фрагмент са геном за резервни протеин 13S глобулин и геном за металотионеину-сличан протеин сјемена 

Марија Цветановић
Нуклеазе из једара ембриона Drosophila melanogaster 

Ана Јанићијевић
Експресија sgm гена у Saccharomyces cerevisiae 

Mаријана Миљковић
Анализа in trans утицаја Sgm метилазе на sgm-lacZ генску фузију 

Јелена Петровић
Имунолошка идентификација изоформи албумина еритроцита београдског лабораторијског б/б пацова 

Весна Стануловић
Субколонирање и прелиминарна анализа геномског клона који садржи део SOX18 гена човека 

Милена Стевановић
Изоловање и пречишћавање Таq ДНК полимеразе 

Милица Шево
Делетирање двадесет кодона 3’ краја гена за пенициллин Г ацилазу из Escherichia coli 

Паја Шијачић
Идентификовање генетичке модификације у соји методом PCR 

Бранка Шошић
Одређивање примарне структуре химерних пенициллин ацилазних гена ниско-експрсионог фенотипа 

Виктор Тодоровић
Прилагођавање гена хуманог бета интерферона за експресију у пекарском квасцу Sacharomyces cerevisiae 

Сандра Вајић
Субклонирање и анализа секвенце фрагмента ДНК соја Streptomyces tenebrarius 

 

1997. 

Весна Цингел
Утицај RelA протеина на резистенцију бактерије Escherichia coli K12 на антибиотик новобиоцин 

Марија Мијатовић
Одређивање оптималних услова за индукцију диференцијације REL ћелија 

Небојша Мирковић
Изоловање и пречишћавање хуманог нуклеарног рецептора RXRα 

Ирена Спасојевић
Анализа протеолитичке активности природних изолата лактобацила 

Весна Вербић
Локализација контролних елемената одговорних за активацију хуманог SOX3 гена ретинолном киселином 

Жељко Жижак
Анализа протеина мембране еритроцита београдског лабораторијског б/б пацова изоелектричним фокусирањем 

 

1996. 

Наташа Грујичић
Интеракције транскрипционих фактора и βDRE елемената из промотора βδ-мини-глобинског гена пацова 

Дуња Луковић
Примена флуоросцентне in situ хибридизације за детекцију нумеричких аберација хромозома 1 и X 

Ивана Морић
Регулација експресије гена за пеницилин амидазу Escherichia coli 

Катарина Петровић
Клонирање cls гена E.coli К12 методом генске замене 

Наташа Радовић
Протеин од 68кД у мембране хуманих еритроцита у случају β таласемија интермедиа 

Милан Спасић
Конструкција вектора за стварање химерних пенициллин амидазних гена хомологом рекомбинацијом 

Tомислав Терзин
Клонирање и прелиминарна карактеризација новог хуманог SOX гена 

 

1995. 

Славица Арсенијевић
Изучавање хомологије између плазмида pS50*10a и pS50*10b соја Lactococcus lactis subsp. lactis biovar deacetylactis S50 методом рестрикционог мапирања 

Јелена Кушић
Пренатална дијагноза цистичне фиброзе 

Наташа Милојевић
Утицај транслационих продуката grm гена на sgm-lacZ фузију 

 

1994. 

Дејан Лазић
Утицај хемина на синтезу α и β-глобина у еротроидним ћелијама београдског лабораторијског пацова 

Снежана Марковић
Утицај гвожђе-декстрана на однос α и β-глобина у еритроидним ћелијама београдског анемичног пацова 

Селена Трајковић
Утицај grm гена на експресију sgm-lacZ фузије 

 

1993. 

Јована Гашић
Анализа коњугационог плазмида од 290 кб соја Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis S50 

Наташа Миладинов
Клонирање дивергентних промотора протеиназног региона соја Lactococcus lactis subsp. lactis IS29 

Саша Радоја
Рестрикциона анализа клонираног генског фрагмента са геном за пеницилин Г ацилазу из организма Arthrobacter viscosus 

Ивана Стојановић
Сегрегациона стабилност плазмида pA1 

Биљана Тодорић
Анализа протеина мембране еритроцита младих б/б анемичних хетерозиготних и здравих пацова 

Ира Тодоровић
Субклонирање 5’ регулационог региона β б глобинског гена пацова 

Весна Тодоровић
Убацивање плазмидне ДНК методом електропорације у ране ембрионе Drosophila melanogaster 

Надежда Живковић
Субклонирање 3’ регулационог региона β б глобинског гена пацова 

 

1992. 

Наташа Анђелковић
Карактеризација протеиназног система природних изолата млечно-киселинских бактерија 

Јулија Филиповска
Интеракције протеина са ДНК и њихово детектовање методом кашњења на гелу 

Мирјана Лиовић
Southern blot анализа α глобинског локуса београдског анемичног пацова 

Вук Максимовић
5' регулациони елементи β глобинског гена 

Татјана Митровић
Субклонирање и рестрикциона анализа региона узводно од гена за резистенцију из Micromonospora zionensis 

Пеђа Шекарић
Карактеризација промотора LC79 изолованог из хромозомалне ДНК соја Lactobacillus casei CG11 

Милош Вујанац
Хибридизација са нерадиоактивно обележеним пробама – одређивање оптималних услова 

Наташа Вуков
Анализа pМZ1 плазмида из соја Micromonospora zionensis 

Душица Живановић
Супстратна специфичност протеиназног система природних изолата млечно-киселинских бактерија 

 

1991. 

Менсур Длакић
Одређивање савитљивости ДНК у зависности од секвенце употребом ОH-радикала 

Алиса Груден
Идентификација гена за хумани β1 интерферон интегрисаног путем ретровирусног вектора 

Сања Ивковић
Ефекат температуре на експресију клонираних гена 

Милија Јовичић
Изоловање спонтаних C600 cysB и C600 cys E новобиоцин резистентних мутаната 

Снежана Рашић
Идентификација хромозома 18 хибридизацијом in situ 

 

1990. 

Радмила Иванишевић
Одређивање рестрикционих мапа плазмида pKCS30Stb и pWD615 ентеротоксичне Escherichia coli 

 

1989. 

Милена Лудошки
Мутагенеза клонираних промоторских фрагмената лактокока 

Невенка Рајић
Манифестација “б” мутираног гена код Београдског пацова 

 

1988. 

Гордана Ђорђевић
Клонирање промотора из хромозома бактерије Lactobacillus 

Сузана Савковић
Глобинска иРНК у ткивима анемичног пацова 

 

1987. 

Драгана Антић
Анализа плазмидне ДНК у сојевима Micromonospora 

Милан Којић
Карактеризација природног изолата Lactobacillus sp. CG11

 

1986. 

Драгана Ајдић
Ентеротоксична Escherichia coli 

Бранка Дабовић
Одабирање услова за солубилизацију хиперсензитивних региона хроматина 

Марија Вујчић
Анализа плазмидног комплемента бактерија млечне киселине

 

Please publish modules in offcanvas position.